Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu

Oddelenie sociálnych vecí, kultúry a športu – č.t.: +421 (0) 55 300 90 10, +421 (0) 911 568 094

Na úseku kultúry a športu zabezpečuje:

 • povoľovanie kultúrnych akcií, diskoték v reštauračných zariadeniach,
 • kultúrny program k sobášom, životným jubileám, vítanie detí do života a pod.,
 • prípravu materiálov do mesačníka F-kuriér,
 • príprava podkladov k vedeniu mestskej kroniky, vedenie kroniky MČ
 • zabezpečuje v Spoločenskom centre - kultúrne stredisko - aktivity podľa plánovaných akcií na uvedený rok
 • spolupracuje pri organizovaní športových podujatí v mestskej časti so športovými klubmi a školami

Na úseku sociálnom

Oddelenie zabezpečuje : soc.služby, opatrovateľskú službu v teréne, stravovanie pre dôchodcov. Oddelenie vykonáva koncepčnú a riadiacu prácu Denného centra a Kultúrneho strediska, ktoré sídli v Spoločenskom stredisku na Jegorovovom námestí.

 • môže poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v zmysle zák.č.417/2013

Jednorazová sociálna pomoc

Ak je občan v hmotnej núdzi môže požiadať Miestny úrad Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov o poskytnutie  jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na mimoriadne výdavky. Žiadateľ musí vyplniť tlačivo, ktoré získa na oddelení. K žiadosti je potrebné doložiť:

 • Rozhodnutie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávky a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
 • Preukázanie mimoriadnych výdavkov najmä na:
  • nevyhnutné ošatenie
  • základné vybavenie domácnosti
  • zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa
  • na mimoriadne liečebné náklady

Túto skompletizovanú žiadosť podá na podateľni Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov, ktorý vydá rozhodnutie do 30 kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti.

Opatrovateľská služba

Ak občan má právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, podáva žiadosť o zabezpečenie  poskytovania sociálnej služby na MÚ MČ KE-DH.

Poskytovanie stravovania pre dôchodcov

V jedálni sa poskytuje stravovanie pre dôchodcov mestskej časti.

Stravovanie sa môže poskytovať pre dôchodcov aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti.

Príspevok na  stravovanie sa vypočítava podľa výšky dôchodku.

V zmysle uzn. MZ Košice č. 33 zo dňa 14.2.2019 bol schválený účelový príspevok na stravovanie dôchodcov. S účinnosťou do 31.3.2019

 • a) do 300,00 eur - 0,83 eur
 • b) od 300,01 eur do 400,00 eur - 0,66 eur
 • c) od 400,01 eur - 0,00 eur

S účinnosťou od 1.4.2019

 • a) do 400,00 eur - 1,00 eur
 • b) nad 400,01 eur - 0,00 eur

Žiadosť o stravovanie sa podáva na Miestom úrade mestskej časti Košice Dargovských hrdinov, Dvorkinova č.7, odd. sociálnych vecí, kul., a športu budova "A" prízemie.

Úsek kultúry:

Vítanie novorodenca

Na požiadanie občana zabezpečí obrad vítania novorodenca. V žiadosti o usporiadanie obradu vítania novorodenca je potrebné uviesť meno dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa, meno otca a matky dieťaťa, adresa rodičov, dátum a čas uskutočnenia obradu, prípadne ďalšie bližšie údaje rodiny, t.j. súrodencov a informácie podľa zváženia rodičov.

Obrady životných jubileí

Oddelenie zabezpečí na požiadanie občanov obrady rôznych životných jubileí, napr. okrúhle životné jubilea, výročné svadby ako sú zlatá, diamantová svadba a pod. V žiadosti o uskutočnenie obradu je potrebné uviesť meno a dátum narodenia jubilanta, adresu jubilanta, dátum a čas uskutočnenia obradu, krátky životopis, prípadne informácie podľa zváženia žiadateľa.

Oddelenie bezplatne zabezpečí k obradom kultúrny program a akt obradu v priestoroch sobášnej miestnosti Dvorkinova č.7, v priestoroch MÚ.

Dokument na stiahnutie:

  • 20.03.2015
   Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi