Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oddelenie životného prostredia, výstavby a podnikateľskej činnosti

Všeobecne

 • Vypracováva stanoviská k investičnej činnosti v mestskej časti.
 • Vypracováva stanoviská k realizácii stavieb a zmenám účelu využitia stavieb v mestskej časti.
 • Sleduje všetku stavebnú činnosť v mestskej časti a v zmysle § 122 ods. 1 písm. a/ zákona č. 50/1976 Zb., vykonáva štátny stavebný dohľad.
 • Vypracováva nenáročnú, skrátenú projektovú dokumentáciu k stavbám vlastnej investičnej výstavby, ktoré nevyžadujú stavebné povolenie.
 • Spracúvava žiadosti podané na ŠFRB
 • Hlási poruchy na verejnom osvetlení v MČ Košice - DH. a spolupracuje s firmou Elektrovod s.r.o. Zvoláva pracovné jednania a prijíma opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov na verejnom osvetlení.
 • Kontroluje a dáva odborné posudky na riešenie MHD v MČ KE-DH.     
 • Predkladá návrhy na osadenie, alebo zrušenie dopravného značenia, kontroluje zjazdnosť a schodnosť komunikácií v MČ.
 • Zabezpečuje úlohy, programy udržiavania pracovných návykov nezamestnaných občanov formou vykonávania menších obecných služieb organizovaných mestskou časťou .
 • Vydáva rozhodnutia a kontroluje havarijné prekopávky v MČ.
 • Vypracováva záväzné stanoviská k začatiu podnikateľskej činnosti fyzických a právnických osôb, podnikajúcich na území mestskej časti.
 • Sleduje agendu na úseku poľnohospodárstva v zmysle platných predpisov, vedie evidenciu samostatne hospodáriacich roľníkov.
 • Zabezpečuje organizovanie príležitostných trhov.
 • Vypracováva rozhodnutia na zaujatie verejného priestranstva pri predaji na území mestskej časti mimo trhovísk.
 • Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení na úseku podnikania.
 • Vypracováva rozhodnutia na umiestnenie výherných prístrojov a na výmenu výherných prístrojov v prevádzkach na území mestskej časti.
 • Vypracováva rozhodnutia na povolenie artistických varietných produkcií a technicko-zábavných atrakcií.
 • Vypracováva rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na základe zistení porušenia tohto zákona.
 • Vykonáva kontrolu nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa na úseku stanovenom zákonom.

Úsek výstavby

Kontakt: 

vystavba@kosice-dh.sk
+421 55 300 90 06

Povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení (reklama)

Ak fyzická alebo právnická osoba chce umiestniť reklamné zariadenie v našej mestskej časti musí požiadať o vydanie stanoviska k stavebnému konaniu . K žiadosti pripojí:

 • dokumentáciu v jednom vyhotovení s technickým popisom zariadenia, výkresy vyhotovenia a funkciu zariadenia, situáciu osadenia, prípadne elektrickú inštaláciu. Pri technicky jednoduchých zariadeniach postačí ako dokumentácia len stručný opis zariadenia a jednoduchý náčrt.
 • doklady, ktorými žiadateľ preukazuje právo k nehnuteľnosti, prípadne súhlas vlastníka pozemku
 • doklady a stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy, pokiaľ ich predpisujú osobitné predpisy,

Stanoviská k prípojkám stavieb na verejné rozvodné siete

Žiadateľ o povolenie realizácie prípojky k žiadosti doloží:

 • doklad ,ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku (nehnuteľnosti), prípadne súhlas vlastníka,
 • zjednodušenú projektovú dokumentáciu,

Stanovisko k zaujatiu verejného priestranstva

Zaujatie verejného priestranstva sa vydáva za účelom umiestnenia predajného zariadenia, a iných dočasne umiestnených zariadení v mestskej časti napr. plocha na pristávanie teplovzdušných balónov a uloženie materiálu pri realizácii stavieb - zariadenie staveniska.

Žiadateľ v žiadosti musí uviesť lokalitu, parcelné číslo, plochu uvedenú v m2, účel využitia a dobu trvania.

Pri predajných zariadeniach (dočasný stánok) žiadateľ so žiadosťou doloží rozhodnutie o súhlase na umiestnenie podnikateľskej aktivity.

Záväzne stanovisko k investičnej činnosti

Fyzická alebo právnická osoba musí požiadaľ o záväzné stanovisko k investičnej činnosti, ktoré mestská časť vydáva ku všetkým stavbám, v ktorých bude umiestnená akákoľvek činnosť na podnikanie. Toto stanovisko sa vydáva pre potreby územného a stavebného konania na príslušnom stavebnom úrade.

Štátný fond rozvoja bývania

 • usmerňuje aktivity v oblasti prípravy rozvoja bývania
 • uplatňuje právne vzťahy na úseku rozvoja bývania, spracováva pripomienky k legislatívnym   návrhom v oblasti  rozvoja bývania
 • usmerňuje žiadateľov pri podávaní žiadostí a poskytuje pomoc pri kompletizovaní dokladov k žiadostiam o  poskytnutie podpory zo ŠFRB
 • overuje úplnosť náležitostí žiadostí o podporu rozvoja bývania z fondu podľa z. č. 150/2013 Z. z. o  štátnom fonde rozvoja bývania
 • preskúmava bytové pomery žiadateľov o poskytnutie podpory
 • predkladá overené žiadosti v lehote určenej na overenie fondu

Úsek podnikateľskej činnosti

Kontakt: 

podnikatelske@kosice-dh.sk
+421 55 300 90 07

Pre začínajúcich podnikateľov vydáva mestská časť vyjadrenia potrebné pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v prípade, že  budúci podnikateľ požiada ÚPSVaR o finančnú výpomoc na začatie podnikania

Povolenia na podnikanie

Súhlas obce s umiestnením podnikateľskej aktivity

Pred začatím podnikania v našej mestskej časti by každý podnikateľ mal navštíviť Miestny úrad mestskej časti a požiadať starostu mestskej časti o udelenie súhlasu na podnikanie. Tento súhlas sa vyžaduje v zmysle zákona o obecnom zriadení. K jeho vydaniu je potrebné vyplniť predtlačenú žiadosť, ktorú obdržíte na oddelení podnikateľskej činnosti a správy majetku (prízemie č.dv.10) a priložiť niektoré ďalšie doklady:

 • predbežný súhlas na prenájom priestorov od vlastníka resp. správcu nehnuteľnosti (napr. SBD,BP....) alebo overenú kópiu nájomnej zmluvy. Ak ste vlastníkom nehnuteľnosti, v ktorej chcete podnikať - list vlastníctva
 • ak mienite podnikať v spoločných priestoroch obytného domu (sušiareň, kočíkáreň a pod.) je potrebné priložiť podľa § 688 zákona č.509/1991 Zb. Obchodného zákonníka písomný súhlas nájomníkov predmetného obytného domu. V záhlaví podpisového hárku uveďte presný popis predmetu podnikania, aby neboli užívatelia bytov uvedení do omylu
 • živnostenský list, ak už podnikáte ako fyzická osoba
 • výpis z Obchodného registra, ak už podnikáte ako právnická osoba

Oznámenie o prevádzkovom čase

Pred otvorením prevádzky je v zmysle VZN č.173/2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Košice:

 • povolenie orgánov hygienickej služby
 • kolaudačné rozhodnutie, prípadne rozhodnutie o zmene účelu využitia, ak je potrebné

V budove Miestneho úradu sídli Stavebný úrad, ktorý vydáva kolaudačné rozhodnutia a rozhodnutia o zmene účelu využitia, a ktorý Vás poučí o tom, čo je potrebné pre vydanie týchto rozhodnutí.

Predaj na trhoviskách

V prípade, že chcete predávať na trhoviskách v mestskej časti, ktoré sú spravované inými fyzickými alebo právnickými osobami, dostanete povolenie na predaj na trhoviská taktiež na našom oddelení. K vyplnenej predtlačenej žiadosti, ktorú si u nás môžete vyzdvihnúť je potrebné doložiť:

 • ak ste FO, živnostenský list, ak ste PO výpis z OR

Všetci tí, ktorí dostali povolenie na predaj na trhovisku sú povinní riadiť sa trhovým poriadkom, ktorý užšie špecifikuje podmienky predaja na jednotlivých trhoviskách.

Zaujatie verejného priestranstva

Na tomto oddelení sa taktiež vydáva súhlas s umiestnením cirkusu, kolotoča a podobných technicko-zábavných atrakcií. Keďže mestská časť nevlastní a nemá v prenájme žiadne pozemky, tento súhlas je potrebný pre Magistrát mesta Košice, ktorý vydá povolenie na umiestnenie takejto atrakcie.

Výherné prístroje

Právnické osoby  môžu požiadať mestskú časť o udelenie individuálnej licencie na výherný prístroj v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov na našom oddelení. K žiadosti je potrebné predložiť náležitosti v zmysle horeuvedeného zákona, najmä:

 • preukázať základné imanie vo výške minimálne 66.387,83 € výpisom zo spoločenskej zmluvy, prípadne výpisom z obchodného registra

Základné imanie musí byť splatené len peňažným vkladom a musí byť splatené najneskôr v deň podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie.

V žiadosti o udelenie individuálnej licencie žiadateľ uvedie

a) obchodné meno a sídlo,

b) identifikačné číslo, ak už bolo žiadateľovi pridelené,

c) výšku základného imania,

d) zoznam spoločníkov alebo akcionárov, prípadne upisovateľov akcií, v ktorom sa musí uviesť

 1. obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo alebo meno, priezvisko, trvalé bydlisko a rodné číslo spoločníka alebo akcionára, prípadne upisovateľa akcií alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
 2. počet a celková menovitá hodnota akcií, ktoré vlastní akcionár, prípadne počet a celková menovitá hodnota akcií, ktoré upisovateľ akcií upísal, alebo výška vkladu spoločníka a výška jeho obchodného podielu,
 3. údaje o hlasovacích právach akcionára alebo spoločníka,

e) informácie o hlasovacích právach akcionára alebo spoločníka, ktorý má viac ako 10 % hlasovacích práv v iných právnických osobách vrátane právnických osôb, ktoré majú sídlo mimo územia Slovenskej republiky, a údaje o majiteľoch takéhoto akcionára, prípadne upisovateľa akcií alebo spoločníka,

f) mená, priezviská a rodné čísla alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, členov predstavenstva, dozornej rady, ak je zriadená, konateľov, prokuristov a fyzických osôb zodpovedných za vnútornú kontrolu,

g) meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, odborne spôsobilej fyzickej osoby vykonávajúcej funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu, ktorá bude zodpovedná za prevádzkovanie hazardnej hry,

h) územný rozsah prevádzkovania a umiestnenie hazardnej hry,

i) opis technického zariadenia, zariadenia využívaného pri prevádzkovaní videohier alebo telekomunikačného zariadenia na prevádzkovanie hazardnej hry,

j) opis ďalších zariadení a systémov uvedených v § 30 ods. 2, ak sa budú využívať pri prevádzkovaní hazardnej hry,

k) dobu, počas ktorej bude hazardná hra prevádzkovaná, a predpokladaný termín začatia prevádzkovania hazardnej hry.

Žiadateľ musí preukázať

a) splatenie základného imania a finančnej zábezpeky v celej výške priložením výpisov z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky,

b) prehľadný, dôveryhodný a zákonný pôvod základného imania a finančných prostriedkov predstavujúcich finančnú zábezpeku, a to uvedením skutočností o pôvode základného imania a týchto finančných prostriedkov,

c) odbornú spôsobilosť fyzických osôb zodpovedných za prevádzkovanie hazardnej hry, a to priložením odborného životopisu s prehľadom odbornej praxe a absolvovania odborných výcvikov a stáží vrátane čestných vyhlásení o tom, že údaje v životopise sú pravdivé, pričom podpisy týchto osôb na čestných vyhláseniach musia byť úradne osvedčené,

d) materiálno-technické zabezpečenie prevádzkovania hazardnej hry vrátane zabezpečenia elektronického prevodu dát bezpečnou komunikáciou, ak sa bude využívať pri prevádzkovaní hazardnej hry,

e) počet zamestnancov a počet subjektov, s ktorými bude žiadateľ spolupracovať pri prevádzkovaní hazardnej hry.

(6) K žiadosti o udelenie individuálnej licencie žiadateľ priloží

a) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace odo dňa podania žiadosti o udelenie individuálnej licencie; ak ide o spoločnosti len založené, zakladateľskú listinu, zakladateľskú zmluvu alebo spoločenskú zmluvu,

b) stanovy,

c) návrh organizačnej štruktúry žiadateľa,

d) návrh obchodno-finančného plánu týkajúceho sa prevádzkovania hazardnej hry, ktorý musí obsahovať najmä

 1. predpokladaný rozsah prevádzkovania hazardnej hry z hľadiska objemu dosahovaných príjmov a možností rozvoja a z hľadiska finančných, personálnych a organizačných možností žiadateľa v prvých troch rokoch,
 2. predpokladané výdavky vynaložené na prevádzkovanie hazardnej hry,
 3. predpokladané finančné zdroje, ktoré bude nevyhnutné vynaložiť pri prevádzkovaní hazardnej hry, a spôsob ich získania,
 4. predpokladaný rozsah záväzkov vznikajúcich v súvislosti s prevádzkovaním hazardnej hry,

e) písomné vyhlásenie spoločníkov alebo akcionárov, prípadne upisovateľov akcií, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz a ani návrh na konkurz nebol zamietnutý pre nedostatok majetku; to neplatí, ak žiadateľom o udelenie individuálnej licencie je národná lotériová spoločnosť,

f) doklady preukazujúce bezúhonnosť fyzických osôb zodpovedných za prevádzkovanie hazardnej hry a fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu alebo sú štatutárnym orgánom,

g) herný plán v takej forme, aby po jeho schválení mohol byť umiestnený na miestach prevádzkovania hazardnej hry, prípadne bol inak dostupný hráčom,

h) vyhlásenie žiadateľa, že vykoná opatrenia na to, aby sa osoby mladšie ako 18 rokov nemohli zúčastniť na hazardnej hre,

i) doklad o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu,

j) výpis z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky alebo iné potvrdenie, ktorým žiadateľ preukáže, že zložil sumu zodpovedajúcu výške finančnej zábezpeky, a potvrdenie o vinkulácii finančnej zábezpeky podľa § 36 ods. 2 a čestné vyhlásenie o tom, že na uloženie finančnej zábezpeky neboli použité finančné prostriedky z pôžičiek, úverov alebo iných cudzích zdrojov podľa § 36 ods. 2,

k) doklady o odbornom posúdení zariadení a systémov uvedených v § 30 ods. 2, ktoré sa budú používať pri prevádzkovaní hazardných hier,

l) potvrdenie miestne príslušného daňového úradu podľa sídla žiadateľa, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky u správcu daní.

Ak boli doklady uvedené v odseku 5 a v odseku 6 písm. b), c) a d) predložené ministerstvu alebo obci už v inom konaní, postačí vyhlásenie o tom, že nedošlo k ich zmenám, pričom žiadateľ uvedie, v ktorom konaní boli tieto doklady predložené.

 • nájomnú zmluvu s prenajímateľom priestorov, v ktorých budú výherné prístroje umiestnené, poprípade list vlastníctva ak tieto výherné prístroje budú umiestnené vo vlastnej nehnuteľnosti

Ak sa v jednej prevádzkárni nachádza viac ako 5 prístrojov vzniká samostatná herňa, zriadená osobitne na tento účel so stálym dozorom prevádzkovateľa.

V prípade potreby je možné nahradiť výherný prístroj iným, alebo ho presunúť na inú prevádzku, v tomto prípade je potrebné predložiť žiadosť a zaplatiť na tunajšom miestnom úrade správny poplatok vo výške 1.00,- €.

Úsek životné prostredie

Kontakt: 

zivotne@kosice-dh.sk
+421 55 300 90 09

 • Plní úlohy v zmysle zákona č.223/2001 o odpadoch, VZN mesta Košice č.99/2008       o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, VZN mesta Košice č.78/2006 o čistote a o verejnom poriadku
 • Plní úlohy na úseku verejnoprospešných služieb v Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov.
 • Podieľa sa na vykonávaní prác na úseku čistoty na verejných priestranstvách,  miestnych komunikáciách, parkoviskách, podchodoch, parkoch, ihriskách, lesoparkoch a na verejnej zeleni za pomoci aktivačných pracovníkov. Spolupracuje so Správou mestskej zelene Košice.
 • Vykonáva kontrolu čistoty v súčinnosti s Mestskou políciou stanice Východ a následne zabezpečuje odstránenie zistených nedostatkov.
 • Kontroluje čistotu a odvoz veľkokapacitných kontajnerov v záhradkárských lokalitách .
 • Prijíma a rieši ohlásenia o umiestnení odpadu v rozpore so zákonom.
 • Spolupracuje s organizáciami zainteresovanými v oblasti odpadového hospodárstva - Magistrátom mesta Košice, firmou KOSITa.s., a  s  Obvodným úradom životného prostredia.
 • Podieľa sa na organizovaní zberu nadrozmerného odpadu a elektroodpadu a vypracuváva  harmonogram celoročného upratovania veľkokapacitnými kontajnermi a dáva na vedomie  obyvateľom miesto a čas ich uloženia.
 • Určuje stanovištia kontajnerov na komunálny odpad, vrátane kontajnerov na separovaný zber.
 • Vykonáva monitoring kapacity kontajnerov.
 • Vypracuváva rozhodnutia starostu ukladajúce postihy za skládky odpadu uložené v rozpore so zákonom.
 • Spolupracuje pri organizovaní, zabezpečovaní a kontrole ochrany pozemkov proti škodcom
 • Monitoruje a upozorňuje vlastníkov, nájomcov, správcov poľnohospodárskej pôdy na vykonanie agrotechnických opatrení na predchádzanie výskytu a šírenia burín na neobrábaných pozemkoch a tým aj k rozširovaniu škodcov.
 • Oznamuje občanom prerušenie distribúcie elektriny z odberných miest.
 • Pripravuje rozhodnutia za účelom realizácie havarijních výkopových prác v zeleni.
 • Plní úlohy v zmysle zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti  -aktivačná činnosť formou menších obecných služieb. Spolupracuje s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach ,
 • Kontroluje odvoz  pevného a komunálneho odpadu.
 • Prevádza vyhľadávanie a následne zabezpečuje odstránenie nepovolených skládok tuhého a domového odpadu.
 • Spolupracuje s organizáciami zaoberajúcimi sa touto činnosťou, spolupracuje s Obvodným úradom  životného prostredia.
 • Vypracováva rozhodnutia starostu ukladajúce postihy za skládky odpadového materiálu na verejnom priestranstve.
 • Vypracováva rozhodnutia starostu ukladajúce finančné postihy v zmysle zákona o Meste Košice a všeobecne záväzných nariadení na úseku svojej činnosti.
 • Rieši priestupky  v zmysle zákona č.372/1990 Zb o priestupkoch a zákona    č.282/2002 Z.z. , ktorým  sa  upravujú niektoré podmienky držania psov.
 • Spolupracuje s Magistrátom mesta Košice – oddelením Správy komunikácií a DMPK, a.s., ako správcom osvetlenia v meste. Zvoláva pracovné rokovania a prijíma opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
 • Spolupracuje s DPMK a dáva odborné posudky na riešenie MHD v MČ KE - DH.
 • Spolupracuje so Správou mestskej zelene Košice. Vyjadruje sa k spracovaným projektom výsadby a prác pre príslušný rok.
 • Podáva odborné posudky a metodickú pomoc diplomantom pri písaní záverečných prác z oblasti environmentálnej a životného prostredia.
 • Predkladá návrhy na osadenie, alebo zrušenie dopravných značiek.
 • Pripravuje stanoviska pre  rozhodnutia o povolení na vyhradenie parkovacích miest v úzkej súčinnosti s Magistrátom mesta Košice- Odd.  Správa komunikácií
 • Spracováva materiály do komisie OVPŽPaV, Rady a MiZ MČ KE - DH. Košice