Oddelenie sociálnych vecí a kultúry

Oddelenie sociálnych vecí a kultúry – č.t.: +421 (0) 55 300 90 11, +421 (0) 55 300 90 12, +421 (0) 911 568 094

Na úseku kultúry zabezpečuje:

  • povoľovanie kultúrnych akcií, diskoték v reštauračných zariadeniach,
  • kultúrny program k sobášom, životným jubileám, vítanie detí do života a pod.,
  • prípravu materiálov do mesačníka F-kuriér,
  • zabezpečuje v Spoločenskom centre-Kultúrnom stredisku aktivity podľa plánovaných akcií na uvedený rol.

Na úseku sociálnom

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov zabezpečuje pre obyvateľov nášho sídliska v zmysle zákona o sociálnych službách viacero foriem sociálnych služieb, ktoré zastrešuje sociálny úsek oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu miestneho úradu našej mestskej časti. Oddelenie vykonáva aj koncepčnú a riadiacu prácu Denného centra a Kultúrneho strediska, ktoré sídli v Spoločenskom stredisku na Jegorovovom námestí 5. Denné centrum (Klub dôchodcov) je zamerané na sociálne poradenstvo, záujmovú činnosť, sebarealizáciu, organizovanie spoločenských, kultúrnych, poznávacích, vzdelávacích a rekreačno-oddychových podujatí.

Jednorazová sociálna pomoc

Obyvateľ, ktorý je pravidelným poberateľom dávky v hmotnej núdzi, môže požiadať mestskú časť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na mimoriadne výdavky. Žiadateľ musí vyplniť tlačivo, ktoré získa na oddelení sociálnych vecí, kultúry a športu na adrese Povstania českého ľudu 1 v Košiciach. K žiadosti je potrebné doložiť aj rozhodnutie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávky a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, plus je potrebné vydokladovať tieto mimoriadne výdavky (najmä na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa či na mimoriadne liečebné náklady). Po skompletizovaní žiadosti vydá mestská časť rozhodnutie do 30 kalendárnych dní odo dňa jej podania.

Opatrovateľská služba

Ak má obyvateľ právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré mu na základe jeho žiadosti vydalo Mesto Košice, môže sa obrátiť na našu mestskú časť so žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – konkrétne terénnej opatrovateľskej služby. Sociálna služba počas dňa sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom. Aj v tomto prípade sa žiadosť podáva na miestnom úrade mestskej časti na adrese Povstania českého ľudu 1 na oddelení sociálnych vecí, kultúry a športu. Sociálnu službu na našom sídlisku zabezpečujú kvalifikované opatrovateľky, vždy počas pracovných dní v rozsahu najviac osem hodín denne v čase od 7.30 do 15.30 h.

Poskytovanie stravovania pre dôchodcov

Mestská časť tiež zabezpečuje v pracovných dňoch stravovanie v podobe obedov pre dôchodcov s trvalým pobytom v našej mestskej časti. Dôchodcovia môžu využiť v čase od 11. do 14. hodiny buď služby Denného baru Leonardo-Eva Imrová na Kalinovskej ulici alebo dostať stravu prostredníctvom donášky obeda priamo do domácnosti. Žiadosť o zabezpečenie stravovania alebo aj žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie (v závislosti od výšky dôchodku: do 500 € je príspevok 2,00 ) sa podáva na miestnom úrade na adrese Povstania českého ľudu 1 na oddelení sociálnych vecí, kultúry a športu.

Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov v záujme rozšírenia ponuky stravovania pre dôchodcov s trvalým pobytom v našej mestskej časti uzavrela zmluvu o zabezpečení stravovania s prevádzkami verejného stravovania. Od 1. marca 2022 ponúkame možnosť stravovania v týchto zariadeniach:

Leon – Rest, s. r. o.,  Kalinovská 20,  Košice. Cena obeda 4,00 €.    

Penzión Fontána, s. r. o., Bašťovanského 14, Košice. Cena obeda 4,90 €.

V prípade dôchodcu, ktorému zabezpečuje dovoz obeda do domácnosti mestská časť Košice-Dargovských hrdinov prostredníctvom opatrovateľskej služby, odber obeda je možný jedine  zo stravovacieho zariadenia Leon – Rest, s. r. o., Kalinovská 20. 

Na úseku kultúry

Vítanie novorodenca

Na požiadanie občana zabezpečí obrad vítania novorodenca. V žiadosti o usporiadanie obradu vítania novorodenca je potrebné uviesť meno dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa, meno otca a matky dieťaťa, adresa rodičov, dátum a čas uskutočnenia obradu, prípadne ďalšie bližšie údaje rodiny, t.j. súrodencov a informácie podľa zváženia rodičov.

Obrady životných jubileí

Oddelenie zabezpečí na požiadanie občanov obrady rôznych životných jubileí, napr. okrúhle životné jubilea, výročné svadby ako sú zlatá, diamantová svadba a pod. V žiadosti o uskutočnenie obradu je potrebné uviesť meno a dátum narodenia jubilanta, adresu jubilanta, dátum a čas uskutočnenia obradu, krátky životopis, prípadne informácie podľa zváženia žiadateľa. Oddelenie bezplatne zabezpečí k obradom kultúrny program a akt obradu v priestoroch sobášnej miestnosti na Dvorkinovej 7.

Dokument na stiahnutie:

    • 20.03.2015
      Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi