Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok /2020 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
47020.80 €
Rekonštrukcia detského ihriska Clementisova Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Správa mestskej zelene Košice
8907.75 €
Predmetom tejto Dohody o ukončení Zmluvy o spoluúčasti pri úhrade nevyhnutných prevádzkových nákladov pri užívaní nebytových priestorov v nehnuteľnosti Dvorkinova č.7, referátom Stavebného úradu mesta Košice Odb.: Mesto Košice
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0.00 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory - zabezpečenie volieb Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: K13 - Košické kultúrne centrá, príspevková organizácia
128.62 €
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do prenájmu nebytové priestory Spoločenského centra - Kultúrneho strediska, Jegorovovo námestie č. 5 v Košiciach, na účely aktivít členov materského centra Pastierik Odb.: Materské centrum Pastierik
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0.00 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory - zabezpečenie volieb Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Maurerova
113.90 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory - zabezpečenie volieb Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Krosnianska 2
140.41 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory - zabezpečenie volieb Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Krosnianska 4
106.94 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory - zabezpečenie volieb Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Fábryho
251.09 €
Predmetom výpožičky je prenájom nebytových priestorov - zabezpečenie volieb Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Postupimská
68.45 €
Predmetom zmluvy je výpožička nebytových priestorov - zabezpečenie volieb Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Centrum voľného času
59.32 €
Poistenie podľa zmluvy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Allianz - Slovenská poistovňa a.s.
333.92 €
Paušál a SIM karta Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
0.00 €
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do prenájmu nebytové priestory : Spoločenská miestnosť Denného centra, Jegorovovo nám. 5, Košice Odb.: JUDr. PhDr. Peter Švider
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
15.00 €
Udržať sociálny zmier medzi zmluvnými stranami Odb.: Základná odborová organizácia pri Miestnom úrade mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0.00 €
Zmluvné strany v zmysle čl. V, bod 1 uzatvárajú tento Dodatok č. 3, ktorým sa mení a upravuje zmluva nasledovne: Čl. III., v bode 1 sa mení nasledovne: Prenájom sa uzatvára na dobu určitú: do 31.12.2020. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Imrich Kováč
0.00 €
Záväzok PDS zabezpečiť v distibučnej sústave MRK pre odberné miesto žiadateľa v zmysle špecifikácie v bode II. tejto zmluvy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0.00 €
Zmena rozsahu prenajatých dní v nebytových priestoroch a s tým súvisiaca úprava nájomného. Odb.: Roman Juhár
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
20.00 €
Udelenie licencie na knižné vydanie a rozširovanie autorského diela pod názvom MČ KE- DH, FURČA - SÍDLISKO NA KOPCI Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: PhDr. Katarína Čižmáriková
200.00 €
Poskytnutie reklamy v knižnej publikácii o MČ KE-Dargovských hrdinov Odb.: Labaš s.r.o.
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1050.00 €
Oprava schodísk v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SCARABEUS KOŠICE s.r.o
26200.73 €
Propagácia (umiestnenie loga) spoločnosti PB Capital v knižnej publikácii o MČ Košice-Dargovských hrdinov Odb.: PB Capital, a.s.
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
500.00 €
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná na svoje náklady a ne bezpečenstvo nasledujúce dielo: Dopravné ihrisko Zupkova v rozsahu podľa oceneného výkazu výmer stavebných prác a dodávok (ďalej Ocenený výkaz výmer), ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: TRI H STAV, s.r.o.
130991.81 €
Účelom tejto Zmluvy je upraviť práva a povinnosti Zmluvných strán pri užívaní časti optickej komunikačnej siete vo vlastníctve ANTIKu, špecifikovanej v bode 2.1. tejto Zmluvy s cieľom prenosu dát z kamery kamerového systému MČ Košice – Dargovských hrdinov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
24.00 €
Nájom sa dojednáva na dobu určitú: do 30. septembra 2020, Pravidelný nájom: dvakrát mesačne vždy vo štvrtok v čase od 9.00 hod do 12.00 hod. po dohode zmluvných strán minimálne 7 dní vopred. Čl. III v bode 1 sa mení nasledovne: 1. Výška nájmu je určená v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov a podľa objednávky prenajímateľa 1, 50.-€ /hod. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
1.50 €
1. Výška nájmu je určená v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov a s majetkom zvereným do správy Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov a podľa objednávky prenajímateľa 1, 50.-€ /hod Odb.: Slovenský zväz telesne postihnutých
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1.50 €
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do prenájmu nebytové priestory Denného centra, Jegorovovo námestie č. 5 v Košiciach, na účely tréningu členov šachového oddielu a organizovania šachových turnajov. Odb.: Roman Juhár
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1.50 €
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do prenájmu nebytové priestory Spoločenského centra - Kultúrneho strediska, Jegorovovo námestie č. 5 v Košiciach, na účely aktivít členov materského centra Pastierik Odb.: Materské centrum Pastierik
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1.50 €
Výstavba detského ihriska na Adlerovej ulici. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Adlerova, s.r.o.
0.00 €
Rozmiestnenie kontajnerov na zber použitých textílií, oblečenia a obuvi. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: EKOCHARITA VÝCHOD SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie
0.00 €
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre odberateľa výkon štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky mestskej časti ku 31.12.2019 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.
1200.00 €
Zmluvné strany v zmysle čl. V, bod 1 uzatvárajú tento Dodatok č. 3, ktorým sa mení zmluva č. 34/2016 zo dňa 7.9.2016, Dodatok č. 1 zo dňa 11.8.2017 a Dodatok č. 2 zo dňa 10.8.2018 nasledovne: Odb.: Roman Juhár
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0.00 €
Technické vlastnosti – Nominálna hodnota stravnej poukažky sa mení na 4,00 € Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
0.00 €
Predĺženie doby nájmu. Odb.: Materské centrum Pastierik
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0.00 €
Zmena hodnoty stravnej poukážky a rozdelenie financovania Odb.: Základná odborová organizácia pri Miestnom úrade mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0.00 €
Zmluva o vytvorení webstránky, webhostingu a mailhostingu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: WEBEX TECHNOLOGIES, s.r.o.
1200.00 €
Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody a výsledkov postupu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 343/2015 Z.z.) uzatvárajú túto zmluvu, predmetom ktorej je zhotovenie diela „Doplenie hracích prvkov“. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: PLAYSYSTEM,s.r.o.
7452.00 €
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb a tonerov, Predmetom tejto rámcovej dohody (ďalej len „dohoda“ alebo aj „zmluva“) je úprava vzájomných práv a povinností objednávateľa tovaru a služieb pri dodávaní tovaru a poskytovaní služieb ktoré tvoria predmet tejto dohody a ktoré sú špecifikované v ocenenej tabuľke tovarov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
21337.21 €
Nákup a dodávka čistiacich a hygienických potrieb, Predmetom tejto rámcovej dohody (ďalej len „dohoda“ alebo aj „zmluva“) je úprava vzájomných práv a povinností objednávateľa tovaru a služieb pri dodávaní tovaru a poskytovaní služieb ktoré tvoria predmet tejto dohody a ktoré sú špecifikované v ocenenej tabuľke tovarov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
7080.72 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory a to trieda č. 22, 23, 24, 25, 26, chodba, sociálne zariadenie nachádzajúce sa na prízemí v budove Základnej školy Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice - stavba so súpisným číslom 895, na parcele č1835, 1837, 1838, 1839 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Maurerova
109.89 €
V článku V. povinnosti objednávateľa v bode 5.2. sa mení výška poplatku za falošný poplach z 16,60 € na 20 € a v bode 5.6. sa mení výška hodinovej sadzby strážnej služby v prípade, že žiadna z kontaktných osôb objednávateľa sa nemôže dostaviť na chránený objekt... Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: G1 MONITOR, s.r.o.
0.00 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory a to triedy č. 123, 124, 127, 130 a 128, chodba a sociálne zariadenia nachádzajúce sa na prízemí v budove Základnej školy Fábryho 44, Košice... Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Fábryho
133.78 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory , a to 4triedy,chodba,kuchynka a sociálne zariadenie nachádzajúce sa na prízemí v budove Základnej škole Krosnianska č.2, Košice, stavba so súpisným číslom 812., na parcele č. 2845, ktorá sa nachádza v katastrálnom území: 8273529, okres Košice III, obec Dargovských hrdinov a je evidovaná Katastrálnym úradom v Košiciach , Správou katastra Košice na LV č. 11760 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Krosnianska 2
62.39 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory , a to chodba, nachádzajúca sa na prízemí a triedy č. 38,39,79, sociálne zariadenie a chodba nachádzajúca sa na poschodí v budove Základnej škole Krosnianska 4, 040 22 Košice., - stavba so súpisným číslom925., na parcele č. 2969., ktorá sa nachádza v katastrálnom území: Furča, okres Košice obec Košice a je evidovaná Okresným úradom, katastrálnym odborom v Košiciach na LV č 1.. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Krosnianska 4
104.99 €
Predmetom zmluvy je zabezpečenie praktického vyučovania formou súvislej odbornej praxe pre dohodnutý počet žiakov študijného odboru... Odb.: Obchodná akadémia
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0.00 €
Predmetom zmluvy je výpožička nebytových priestorov na prízemí a 1. poschodí vo výmere 473.68 m2, nachádzajúce sa v budove zrušenej MŠ na ul. Jegorovovo nám. 5, Košice stavba so súpisným číslom 1517, na parcele č. 2087/2 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: K13 - Košické kultúrne centrá, príspevková organizácia
51.88 €
Úprava rozsahu výkonu bezpečnostno – technickej služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Safety Management s.r.o.
0.00 €
Predmetom zmluvy je výpožička nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove zrušenej ZŠ Charkovská 1, ktorá je vo vlastníctve Mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice v pomere 1/1 a v správe CVČ, Orgovánová 5, 040 11 Košice. Požičiavateľ je oprávnený uzatvárať zmluvy o výpožičke na základe Zmluvy č. 2013000051 o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy zo dňa 31.12.2012. Nehnuteľnosť sa nachádza na ulici Charkovská 1 v Košiciach, stavba so súpisným číslom 692 na parcele č. 2842 a je evidovaná Katastrálnym úradom v Košiciach, Správou katastra Košice na LV č.1. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Centrum voľného času
58.48 €
Predmetom výpožičky je prenájom nebytových priestorov a to trieda: č. 21, 22, 23, 24, 25, chodba, sociálne zariadenie nachádzajúce sa na prízemí v budove Základnej školy Postupimská 37, Košice, - stavba so súpisným číslom 945, na parcele č. 2424/1, ktorá sa nachádza v katastrálnom území: Furča, okres Košice III, obec Košice a je evidovaná Katastrálnym úradom v Košiciach, Správou katastra Košice na LV č. 11760 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Postupimská
57.85 €
Predmetom zmluvy je výpožička nebytových priestorov na prízemí a 1. poschodí vo výmere 473.68 m2, nachádzajúce sa v budove zrušenej MŠ na ul. Jegorovovo nám. 5, Košice stavba so súpisným číslom 1517, na parcele č. 2087/2... Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: K13 - Košické kultúrne centrá, príspevková organizácia
99.78 €
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok/2019 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: UP Slovensko, s.r.o.
45508.80 €
Predmetom výpožičky je prenájom nebytových priestorov a to trieda: č. 21, 22, 23, 24, 25, chodba, sociálne zariadenie nachádzajúce sa na prízemí v budove Základnej školy Postupimská 37, Košice, - stavba so súpisným číslom 945, na parcele č. 2424/1, ktorá sa nachádza v katastrálnom území: Furča, okres Košice III, obec Košice a je evidovaná Katastrálnym úradom v Košiciach, Správou katastra Košice na LV č. 11760. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Postupimská
55.13 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory a to trieda č. 22, 23, 24, 25, 26, chodba, sociálne zariadenie nachádzajúce sa na prízemí v budove Základnej školy Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice - stavba so súpisným číslom 895, na parcele č1835, 1837, 1838, 1839 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Maurerova
97.32 €
Predmetom zmluvy je výpožička nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove zrušenej ZŠ Charkovská 1, ktorá je vo vlastníctve Mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice v pomere 1/1 a v správe CVČ, Orgovánová 5, 040 11 Košice. Požičiavateľ je oprávnený uzatvárať zmluvy o výpožičke na základe Zmluvy č. 2013000051 o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy zo dňa 31.12.2012. Nehnuteľnosť sa nachádza na ulici Charkovská 1 v Košiciach, stavba so súpisným číslom 692 na parcele č. 2842 a je evidovaná Katastrálnym úradom v Košiciach, Správou katastra Košice na LV č.1. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Centrum voľného času
55.76 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory , a to chodba, nachádzajúca sa na prízemí a triedy č. 38,39,79, sociálne zariadenie a chodba nachádzajúca sa na poschodí v budove Základnej škole Krosnianska 4, 040 22 Košice., - stavba so súpisným číslom925., na parcele č. 2969., ktorá sa nachádza v katastrálnom území: Furča, okres Košice obec Košice a je evidovaná Okresným úradom, katastrálnym odborom v Košiciach na LV č 1. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Krosnianska 4
104.99 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory a to triedy č. 123, 124, 127, 130 a 128, chodba a sociálne zariadenia nachádzajúce sa na prízemí v budove Základnej školy Fábryho 44, Košice, stavba so súpisným číslom 961, na parcele č. 3060/2 a 3080, ktorá sa nachádza v katastrálnom území: Košice-Furča, okres Košice, obec Košice a je evidovaná Katastrálnym úradom v Košiciach, Správou katastra Košice na LV č.1 – čiastočný Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Fábryho
120.84 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory , a to 4triedy,chodba,kuchynka a sociálne zariadenie nachádzajúce sa na prízemí v budove Základnej škole Krosnianska č.2, Košice, stavba so súpisným číslom 812., na parcele č. 2845, ktorá sa nachádza v katastrálnom území: 8273529, okres Košice III, obec Dargovských hrdinov a je evidovaná Katastrálnym úradom v Košiciach , Správou katastra Košice na LV č. 11760 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Krosnianska 2
106.98 €
Predmetom je právo používateľa používať aktuálne verzie aplikačného programového vybavenia vytvoreného v organizácii IVES ... Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: IVES Košice
413.45 €
Sú služby spoločnosti KOSIT (prenájom, manipulácia, vyprázdnenie kontajnera, zhodenie odpadu, 50 párov rukavíc, 100 vriec na odpad, počas akcie "Jarné upratovanie" Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Kosit a.s.
500.00 €
Predmetom zmluvy je výpožička nebytových priestorov na prízemí a 1. poschodí vo výmere 473.68 m2, nachádzajúce sa v budove zrušenej MŠ na ul. Jegorovovo nám. 5, Košice stavba so súpisným číslom 1517, na parcele č. 2087/2... Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: K13 - Košické kultúrne centrá, príspevková organizácia
99.78 €
Predmetom zmluvy je výpožička nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove zrušenej ZŠ Charkovská 1, ktorá je vo vlastníctve Mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice v pomere 1/1 a v správe CVČ, Orgovánová 5, 040 11 Košice. Požičiavateľ je oprávnený uzatvárať zmluvy o výpožičke na základe Zmluvy č. 2013000051 o zverení nehnuteľného majetku mesta do správy zo dňa 31.12.2012. Nehnuteľnosť sa nachádza na ulici Charkovská 1 v Košiciach, stavba so súpisným číslom 692 na parcele č. 2842 a je evidovaná Katastrálnym úradom v Košiciach, Správou katastra Košice na LV č.1... Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Centrum voľného času
55.76 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory a to trieda č. 22, 23, 24, 25, 26, chodba, sociálne zariadenie nachádzajúce sa na prízemí v budove Základnej školy Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, 040 22 Košice - stavba so súpisným číslom 895, na parcele č1835, 1837, 1838, 1839 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Maurerova
97.32 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory a to triedy č. 123, 124, 127, 130 a 128, chodba a sociálne zariadenia nachádzajúce sa na prízemí v budove Základnej školy Fábryho 44, Košice, stavba so súpisným číslom 961, na parcele č. 3060/2 a 3080 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Fábryho
120.84 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory , a to 4triedy,chodba,kuchynka a sociálne zariadenie nachádzajúce sa na prízemí v budove Základnej škole Krosnianska č.2, Košice, stavba so súpisným číslom 812., na parcele č. 2845... Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Krosnianska 2
106.98 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory , a to chodba, nachádzajúca sa na prízemí a triedy č. 38,39,79, sociálne zariadenie a chodba nachádzajúca sa na poschodí v budove Základnej škole Krosnianska 4, 040 22 Košice., - stavba so súpisným číslom 925., na parcele č. 2969... Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Krosnianska 4
104.99 €
Predmetom výpožičky je prenájom nebytových priestorov a to trieda: č. 21, 22, 23, 24, 25, chodba, sociálne zariadenie nachádzajúce sa na prízemí v budove Základnej školy Postupimská 37, Košice, - stavba so súpisným číslom 945, na parcele č. 2424/1... Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Postupimská
55.13 €
Povinnosť poskytovateľa poskytnúť zákazníkovi dôveryhodnú službu vydávania certifikátov atď. podľa zmluvy. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Disig, a.s.
89.17 €
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre odberateľa výkon štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky mestskej časti ku 31.12.2018, podľa zmluvy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.
960.00 €
Predmetom tejto zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu telekomunikačné zariadenia (mobilné telefóny) špecifikované v prílohe č. 1 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
96.00 €
Predmetom tejto zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu telekomunikačné zariadenia (mobilné telefóny) špecifikované v prílohe č. 1 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
96.00 €
Predmetom tejto zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu telekomunikačné zariadenia (mobilné telefóny) špecifikované v prílohe č. 1 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
96.00 €
Dodatok č.2 ku kolektívnej zmluve na rok 2018 Odb.: Základná odborová organizácia pri Miestnom úrade mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0.00 €
Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa s odbornou starostlivosťou poskytovať objednávateľovi poradenské služby v oblasti verejného obstarávania pri uplatnení ustanovení aktuálne platného a účinného zákona č. 343/2015... Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU VO – poradenstvo s. r. o.
124.00 €
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do prenájmu nebytové priestory Denného centra, Jegorovovo nám. č. 5 v Košiciach, na účely aktivít členov Základnej organizácie 09 Jednoty dôchodcov Slovenska Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
1.00 €
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do prenájmu nebytové priestory Denného centra, Jegorovovo námestie č. 5 v Košiciach, na účely aktivít členov Slovenského zväzu telesne postihnutých ZO č. 48 Odb.: Slovenský zväz telesne postihnutých
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1.00 €
Prenájom elektronických varhanov značky FARFISA, výr. č.6600/18 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Imrich Kováč
182.50 €
Zrušenie nájmu nehnuteľnosti garáží Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
0.00 €
Prenájom nehnuteľností - garáží Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
0.00 €
Prenájom pozemku vo vlastníctve mesta Košice, v správe prenajímateľa uvedeného v ods.2 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Správa mestskej zelene Košice
1.00 €
Detské ihrisko, Benadova ul., Buzulucká ul. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: PLAYSYSTEM,s.r.o.
8562.00 €
Vytvorenie parkovacích miest Kurská ulica rok 2018 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Zbereko, spol. s.r.o.
16436.04 €
Úhrada za poskytovanú stravu - obed pre jednotlivca je vo výške 3,00 eur, s účinnosťou od 1.1.2019. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
3.00 €
Prenájom majetku mesta Košice uvedený v článku III. ods. 1 tejto zmluvy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
1.00 €
Prenájom majetku mesta Košice uvedený v článku III. ods. 1 tejto zmluvy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
1.00 €
Predmetom zmluvy je vykonanie diela - Realizácia verejného osvetlenia pri kostole Svätej rodiny 1 etapa v zmysle projektovej dokumentácie a položkového rozpočtu diela Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ELTODO OSVETLENIE s.r.o.
7994.29 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory a to trieda č. 22, 23, 24, 25, 26, chodba, sociálne zariadenie nachádzajúce sa na prízemí v budove Základnej školy Ľudovíta Fullu, Maurerova 21 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Maurerova
114.22 €
Predmetom zmluvy je výpožička nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove zrušenej ZŠ Charkovská 1, ktorá je vo vlastníctve Mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice v pomere 1/1 a v správe CVČ, Orgovánová 5, 040 11 Košice. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Centrum voľného času
58.42 €
Predmetom je výpožička nebytových priestorov na prízemí a prvom poschodí vo výmere 473,68 m2 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: K13 - Košické kultúrne centrá, príspevková organizácia
95.16 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory , a to 4triedy,chodba,kuchynka a sociálne zariadenie nachádzajúce sa na prízemí v budove Základnej škole Krosnianska č.2, Košice Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Krosnianska 2
122.85 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory , a to chodba, nachádzajúca sa na prízemí a triedy č. 38,39,79, sociálne zariadenie a chodba nachádzajúca sa na poschodí v budove Základnej škole Krosnianska 4, 040 22 Košice Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Krosnianska 4
124.93 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory a to triedy č. 2,4,6, chodba a sociálne zariadenia nachádzajúce sa na prízemí a triedy č. 14 a 16, chodba a sociálne zariadenia nachádzajúce sa na 1. poschodí v budove Základnej školy Fábryho 44, Košice Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Fábryho
131.06 €
Predmetom výpožičky je prenájom nebytových priestorov a to trieda: č. 21, 22, 23, 24, 25, chodba, sociálne zariadenie nachádzajúce sa na prízemí v budove Základnej školy Postupimská 37, Košice, - stavba so súpisným číslom 945, na parcele č. 2424/1, ktorá sa nachádza v katastrálnom území: Furča, okres Košice III, obec Košice a je evidovaná Katastrálnym úradom v Košiciach, Správou katastra Košice na LV č. 11760. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Postupimská
51.64 €
Spoločenská miestnosť v Dennom Centre Jegorovovo nám. 5 Odb.: Ing. Milan Lesňák
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
30.00 €
1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná na svoje náklady a nebezpečenstvo nasledujúce dielo: Oprava plochy chodníkov MČ KE – Dargovských hrdinov 2018 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ASTEX s.r.o.
22774.58 €
Predmetom tejto Zmluvy je udelenie súhlasu – licencie Používateľovi podľa ustanovenia § 19, ods. 4, písm. f) Autorského zákona v súlade s nižšie dohodnutým spôsobom použitia: latino line dance, kondičné cvičenia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOZA
24.00 €
Predmetom zmluvy je vykonanie diela - Oprava schodiska Krosnianska- Zupkova, Jaltská pri MŠ, Kurská 29 v zmysle projektovej dokumentácie a položkového rozpočtu diela Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: REVITTOM s.r.o.
9985.79 €
Poskytovatel' sa na základe tejto zmluvy zaväzuje poskytovať pre Objednávateľa služby spočívajúce v prevádzkovaní HZVP t.j. v osadeni a montáži, servise a údržbe HZVP na uzemí mesta Košice, mestská časť Košice - Dargovských hrdinov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ECO DOG TOILET GROUP s.r.o.
3592.80 €
Predmetom zmluvy je vykonanie diela - Modernizácia a rekonštrukcia povrchu multifunkčného ihriska ZŠ Fábryho Košice v zmysle projektovej dokumentácie a položkového rozpočtu diela Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SAGANSPORT s.r.o.
12204.12 €
Predmetom zmluvy je vykonanie diela – Odvodnenie a stabilizácia BMX dráha v zmysle štúdie zhotoviteľnosti a položkového rozpočtu diela. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: TRI H STAV, s.r.o.
59877.34 €
Predmetom tejto zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu telekomunikačné zariadenia (mobilné telefóny) špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy alebo Darčekovú poukážku na nákup telekomunikačného zariadenia (ďalej len „tovar“) a záväzok Kupujúceho dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu spôsobom dohodnutým v tejto zmluve. Darčekovú poukážku na nákup telekomunikačného zariadenia Predávajúci zašle Kupujúcemu formou SMS na Kupujúcim zvolené telefónne číslo. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
338.00 €
Prenájom majetku mesta podľa článku III ods.1 zmluvy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
1.00 €
Prenájom majetku mesta podľa článku III ods.1 zmluvy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
1.00 €
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do prenájmu nebytové priestory Denného centra, Jegorovovo námestie č. 5 v Košiciach, na účely tréningu členov šachového oddielu a organizovania šachových turnajov Odb.: Roman Juhár
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1.00 €
Poskytovateľ je na základe ohlásenia č OPPL/6078/2014 na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky od 01.08.2014 oprávnený vykonávať niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby podľa §30a ods. 3. písm. a) 1.2. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť v súlade s príslušným platným a účinným právnym predpisom pre Objednávateľa jednotlivé výkony pracovnej zdravotnej služby a Objednávateľ sa zaväzuje za vykonávanie jednotlivých výkonov pracovnej zdravotnej služby zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú odplatu. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MUDR. Soňa Kešeláková, verejné zdravotníctvo, preventívne pracovné lekárstvo, pracovné lekárstvo
550.00 €
Predmetom zmluvy je vykonanie diela - Oplotenie kontajnerových stanovíšť I. etapa v zmysle štúdie zhotoviteľnosti a položkového rozpočtu diela. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Jozef Kupec - CIMBO
16693.91 €
Predmetom zmluvy je vykonanie diela – Vytvorenie nového chodníka Krosnianska 2 v zmysle štúdie zhotoviteľnosti a položkového rozpočtu diela. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Zbereko, spol. s.r.o.
11808.00 €
Doplnenie verejného osvetlenia Bielocerkevská, Fábryho, Kurská - KZ Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ELTODO OSVETLENIE s.r.o.
19864.87 €
Zmluvné strany v zmysle čl. V, bod 1 uzatvárajú tento Dodatok č. 3, ktorým sa mení a upravuje zmluva nasledovne: Odb.: Materské centrum Pastierik
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0.00 €
Predmetom tejto Zmluvy je udelenie súhlasu – licencie Používateľovi podľa ustanovenia § 19, ods. 4, písm. f) Autorského zákona v súlade s nižšie dohodnutým spôsobom použitia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOZA
60.00 €
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie vstupu Objednávateľovi do softvérovej platformy „Naša Karta/TouristCard“ Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SQR SLOVAKIA s.r.o.
600.00 €
Z dôvodu nesprávneho označenia dodávateľa v zmluve o zabezpečení prepravy zo dňa 12.6.2018 sa zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy nasledovne: Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ing. Hanna Fučková - FABUS
1680.00 €
Darca daruje obdarovanému finančnú hotovosť ... na realizáciu diela „ Fresh Grafity 2018“. Dielo bude inštalované na oporných múroch vo vlastníctve Mesta Košice. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: LABAŠ s.r.o.
0.00 €
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do prenájmu nebytové priestory Denného centra, Jegorovovo námestie č. 5 v Košiciach, na účely aktivít členov Slovenského zväzu telesne postihnutých ZO č. 48 Odb.: Slovenský zväz telesne postihnutých
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1.00 €
Prenájom majetku mesta podľa bodu III. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
1.00 €
Prenájom majetku mesta podľa bodu III. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
1.00 €
Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa zabezpečiť pre objednávateľa prepravu obyvateľov Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov na zájazdy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MAP-FABUS
1680.00 €
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve na rok 2018 Odb.: Základná odborová organizácia pri Miestnom úrade mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0.00 €
Projektová dokumentácia k stavbe - Verejného osvetlenia pri kostole Sv. rodiny Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Rímskokatolícka farnosť Sv. Rodiny, Košice
0.00 €
vstupný audit o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: CUBS, s.r.o.
1188.00 €
Oprava schodiska OC Hornád, Krosnianska 55 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Tomáš Dubik – Revittom s.r.o
9334.55 €
Zmluva o nájme nebytových priestorov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
1.00 €
Zmluva o finančnej spoluúčasti MČ pri rekonštrukcii detského ihriska Ovručská Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Správa mestskej zelene Košice
9641.82 €
Zmluva o finančnej spoluúčasti MČ pri rekonštrukcii detského ihriska Charkovská Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Správa mestskej zelene Košice
5800.92 €
Darovacia zmluva Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: LABAŠ s.r.o.
100.00 €
Darovacia zmluva Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: LABAŠ s.r.o.
13.92 €
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
0.00 €
Kúpna zmluva č. 2380347147 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
9.00 €
Kúpna zmluva na osobný počítač medzi zamestnávateľom a zamestnancom Odb.: Fyzická osoba
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1.00 €
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ing. Tomáš Starinec
790.00 €
Zmluva o poskytovaní služieb „Technik požiarnej ochrany“ Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Safety Management s.r.o.
50.00 €
Latino line dance - reprodukcia hudby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOZA
48.00 €
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do prenájmu nebytové priestory Kultúrneho strediska, Jegorovovo námestie č. 5 v Košiciach, na účely aktivít členov materského centra Pastierik. Odb.: Materské centrum Pastierik
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1.00 €
Kolektívna zmluva na rok 2018 Odb.: Základná odborová organizácia pri Miestnom úrade mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0.00 €
Kúpa dopravnej stavby: chodník Tr.Arm.Gen. Svobodu - Krosnianska Odb.: Mesto Košice
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1.00 €
Kúpa dopravnej stavby: chodník prepojenie stavby Krosnianska a Zupkova Odb.: Mesto Košice
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1.00 €
odatok č.1 k zmluve č. 50/2016 o prenájme hnuteľnej veci Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Imrich Kováč
0.00 €
Výstavba parkovacích miest na uliciach Fábryho a Kalinovská Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Zbereko, spol. s.r.o.
16781.78 €
Dohoda o ukončení zmluvy o zabezpečovaní činnosti pracovnej zdravotnej služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Safety Management s.r.o.
0.00 €
Prisvetlenie konfliktnej zóny Postupimská Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ELTODO OSVETLENIE s.r.o.
11204.94 €
mení sa úhrada za poskytovanú stravu, podľa dodatku Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
2.90 €
spoločná spolupráca pri riešení sociálno-environmentálneho projektu, ktorého cieľom je zber obnoseného šatstva Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ľudia k Ľuďom n. o.
0.00 €
Nájom pozemkov - popis parciel v zmluve Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
1.00 €
Oprava plochy chodníkov Tr. L. Svobodu: SO1, SO2, SO3 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ASTEX s.r.o.
28467.82 €
O pripojení a užívaní jedného páru žíl nenasvieteného optického vlákna Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
348.00 €
udelenie súhlasu - licencie používatel'ovi podľa § 19, ods. 4, pism. D Autorského zákona v súlade s nižšie dohodnutým spôsobom použitia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOZA
0.00 €
Výpožička nebytových priestorov na prízemí a 1. poschodí v budove zrušenej MŠ Jegorovo nám. 5, súp. číslo 1517. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: K13 - Košické kultúrne centrá, príspevková organizácia
98.20 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory a to triedy č. d. 2,4,6, chodba a sociálne zariadenia nachádzajúce sa na prízemí a triedy č. 14 a 16, chodba a sociálne zariadenia nachádzajúce sa na 1. poschodí v budove ZŠ Fábryho 44, Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Fábryho
87.78 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory , a to 4 triedy, chodba, kuchynka a sociálne zariadenie nachádzajúce sa na prízemí v budove ZŠ Krosnianska č.2 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Krosnianska 2
51.18 €
Predmetom výpožičky je prenájom nebytových priestorov a to trieda: č. 21, 22, 23, 24, 25, chodba, sociálne zariadenie nachádzajúce sa na prízemí v budove ZŠ Postupimská 37 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Postupimská
46.72 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory , a to chodba, nachádzajúca sa na prízemí a triedy č. 38,39,79, sociálne zariadenie a chodba nachádzajúca sa na poschodí v budove ZŠ Krosnianska 4 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Krosnianska 4
101.00 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory a to trieda č. 22, 23, 24, 25, 26, chodba, sociálne zariadenie nachádzajúce sa na prízemí v budove ZŠ Ľ. Fullu, Maurerova 21 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Maurerova
76.56 €
Predmetom zmluvy je nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove zrušenej ZŠ Charkovská 1 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Centrum voľného času
47.37 €
Workout ihrisko Maurerova-PČĽ Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MAFEX s.r.o.
16126.97 €
Premiestnenie prechodu pre chodcov Postupimská Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ASTEX s.r.o.
4508.90 €
Samostatný výkon činnosti pracovnej zdravotnej služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Safety Management s.r.o.
100.00 €
Vykonávanie činnosti v oblasti BOZP vo všetkých prevádzkach objednávateľa Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Safety Management s.r.o.
0.00 €
spoluúčasť MČ a SMsZ na rekonštrukcii Detského ihriska, Buzulucká č. 8 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Správa mestskej zelene Košice
4916.80 €
spoluúčasť MČ a SMsZ na rekonštrukcii Detského ihriska, Povstania českého ľudu č. 28-34 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Správa mestskej zelene Košice
9609.75 €
Finančné vysporiadanie úhrad za plnenia spojené s užívaním nebytových priestorov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
7560.62 €
O2 fér s platbou na faktúru Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
0.00 €
O2 fér s platbou na faktúru Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
0.00 €
O2 fér s platbou na faktúru Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
0.00 €
Nájom nebytových priestorov Odb.: Roman Juhár
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1.00 €
Kúpa dopravnej stavby chodníka - prepojenie ulíc - Tr. arm. gen. L. Svobodu - Kronianska do vlastníctva mesta Košice Odb.: Mesto Košice
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1.00 €
kompletnú realizáciu oplotenia detského ihriska na Clementisovej, doplnenie oplotenia na Ovručskej a oplotenie ihriska na Fábryho ulici podľa predložených podkladov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Horňák Marián
7620.51 €
Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi poradenské služby vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), alebo podľa platnej legislatívnej úpravy týkajúcej sa postupov vo verejnom obstarávaní, platnej v dobe poskytovania služby, ktoré budú poskytovateľom poskytované v dobe od 01.07.2016 do 31.12.2018 v rozsahu podľa bodu 2 tohto článku zmluvy a podľa osobitných potrieb a požiadaviek objednávateľa, za čo sa objednávateľ zaväzuje poskytovateľovi zaplatiť dohodnutú odmenu.“ Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU s. r. o.
120.00 €
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do prenájmu nebytové priestory Kultúrneho strediska, Jegorovovo námestie č. 5 v Košiciach, na účely aktivít členov materského centra Pastierik. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Materské centrum Pastierik
1.00 €
Oplotenie plochy športové ihrisko Krosnianska Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: STAVAB s.r.o.
3994.10 €
Kúpa zrekonštruovaného ihriska nachádzajúceho sa na Adlerovej 19 do vlastníctva Mesta Košice Odb.: Mesto Košice
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1.00 €
Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa zabezpečiť pre objednávateľa prepravu seniorov - členov Denného centra Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: EZOTOUR, s.r.o.
1096.77 €
Úprava plochy športové ihrisko Krosnianska Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ASTEX s.r.o.
0.00 €
Doplnenie verejného osvetlenia Krosnianska, Kalinovská Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ELTODO OSVETLENIE s.r.o.
7951.84 €
Projektová a geodetická dokumentácia bikrosová dráha Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: AQUART s.r.o.
8280.00 €
Podujatie s reprodukovanou hudobnou produkciou, latino - dance Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOZA
48.00 €
Oprava schodiska zástavka MHD Zupkova Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Zbereko, spol. s.r.o.
5589.60 €
Detské ihrisko zrekonštruované, medzi Krosnianskou a Maršala Koneva, parcela C-KN č. 2937 k.ú. Furča v hodnote 10344.60 € Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
1.00 €
Poskytnutie príspevku na zabezpečenia ošatenia pre spevácky krúžok Denného centra Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Casso Stell Trade s.r.o.
300.00 €
Predmetom zmluvy je vzájomná spolupráca a finančná spoluúčasť MČ a SMsZ na výstavbe detského ihriska na ulici Lidické námestie č. 9-11 v MČ Košice - Dargovských hrdinov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Správa mestskej zelene Košice
7185.51 €
Predmetom zmluvy je vzájomná spolupráca a finančná spoluúčasť MČ a SMsZ na výstavbe detského ihriska na ulici Fábryho 1-3 v MČ Košice - Dargovských hrdinov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Správa mestskej zelene Košice
10798.96 €
Nákup a dodávka kancelárskych potrieb Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
5041.48 €
Nákup a dodávka čistiacich potrieb Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
2711.52 €
Nákup a dodávka tonerov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
5973.29 €
Nebytové priestory v budove na Dvorkinovej ul. 7 vo vlastníctve SR Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Zamestnanecký príspevok je stanovený vo výške 20 € pre všetkých zamestnancov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Stabilita, d.d.s., a.s.
0.00 €
Upravuje sa text: bezodplatne do užívania prebytočný hnuteľný majetok štátu, a to počítač stolný, multifunkčná tlačiareň, 2 čítacie zariadenia, 2 monitory, HDMI kábel, USB kábel Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1541.16 €
Audítorské služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ing. Tomáš Starinec
790.00 €
Úprava článku IV. Cena a finančné vzťahy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o.
16446.84 €
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov pre rok 2017 Odb.: Základná odborová organizácia pri Miestnom úrade mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0.00 €
Kolektívna zmluva na rok 2017. Podľa zmluvy. Odb.: Základná odborová organizácia pri Miestnom úrade mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0.00 €
1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do prenájmu nebytové priestory Kultúrneho strediska, Jegorovovo námestie č. 5 v Košiciach, na účely aktivít členov materského centra Pastierik. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Materské centrum Pastierik
1.00 €
„Zmluvné strany sa v nadväznosti na § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení zmien a doplnkov dohodli, že nadobúdateľ zo zostatku autorskej odmeny, zníženej o príspevok do Literárneho fondu, daň z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona nezrazí. Daňovú povinnosť z príjmu vysporiada Autor diela. “ Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: PhDr. Katarína Čižmáriková
0.00 €
Prernájom elektronických varhanov značky FARFISA, výr. č.6600/18 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Imrich Kováč
182.50 €
Účelom tejto Zmluvy je upraviť práva a povinnosti Zmluvných strán pri užívaní časti optickej komunikačnej siete vo vlastníctve ANTIKu, špecifikovanej v bode 2.1. tejto Zmluvy s cieľom prenosu dát z kamery kamerového systému MČ Košice – Dargovských hrdinov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
588.00 €
SIM karty, a doplnkové služby k jednotlivým kartám Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
0.00 €
Spoločenská sála Kultúrneho strediska, Jegorovovo nám.5, Košice Odb.: Roman Jašurek
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
140.00 €
majetok mesta v článku III ods. 1 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
1.00 €
majetok mesta v článku III ods. 1 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
1.00 €
Zmena v článku III Predmet nájmu, v článku nájomné Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
0.00 €
Prenájom majetku mesta Košice uvedeného v článku III ods.1 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
1.00 €
Prenájom nehnuteľného majetku mesta podľa článku III bod 1 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
1.00 €
Dodatok sa týka zmeny termínu realizácie (do 30.9.2017) Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Nova Traiding s.r.o.
0.00 €
Kompletnú realizáciu oplotenia výbežiska na Clementisovej ulici, doplnenie prvkov pre psov na Clementisovej ulici a doplnenie prvkov pre psov na výbežisku na Kurskej ulici podľa predložených podkladov. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Horňák Marián
6840.70 €
Prenos dát z kamier kamerového systému MČ KE-DH Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
1224.00 €
Prenos dát z kamier kamerového systému MČ KE-DH Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
648.00 €
Rozšírenie parkoviska na Postupimskej ulici 10/2016 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: GMT Plus s.r.o.
9983.40 €
1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do prenájmu nebytové priestory Kultúrneho strediska, Jegorovovo námestie č. 5 v Košiciach, na účely aktivít členov materského centra Pastierik. Odb.: Materské centrum Pastierik
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1.00 €
Touto zmluvou udeľuje Autor Nadobúdateľovi licenciu na knižné vydanie a rozširovanie svojho autorského diela, ktorým je rukopis knižnej publikácie : MČ KE-DH, Furča sídlisko na kopci Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: PhDr. Katarína Čižmáriková
613.00 €
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do prenájmu nebytové priestory Denného centra, Jegorovovo námestie č. 5 v Košiciach, na účely tréningu členov šachového oddielu a organizovania šachových turnajov Odb.: Roman Juhár
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1.00 €
opravu oplotenia na športovom ihrisku na Tokajíckej 2,4 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: REMOZA s.r.o.
3368.40 €
Oprava športového ihriska Tokajícka Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ASTEX s.r.o.
4172.36 €
stravné lístky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o.
0.00 €
podujatie s reprodukovanou hudobnou produkciou - MDD Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOZA
0.00 €
Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi poradenské služby vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MARBU s. r. o.
120.00 €
Predmetom je zverenie hnuteľného majetku mesta Košice uvedeného v článku č.2 zmluvy za účelom jeho spravovania a využívania OS na rozvoz stravy v teréne Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
0.00 €
Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov pre rok 2016 Odb.: Základná odborová organizácia pri Miestnom úrade mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0.00 €
Doplnenie chodnika DH VIII ku greckokatolickemu kostolu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Zbereko, spol. s.r.o.
12396.00 €
Predmetom zmluvy je vzájomná spolupráca a finančná spoluúčasť MČ a SMsZ na výstavbe športoviska Maršála Koneva - Tr. Ludvíka Svobodu, v MČ KE-DH. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Správa mestskej zelene Košice
14443.60 €
MČ Dargovských Hrdinov a SMsZ spolupracujú v realizácii výstavby športoviska Maršála Koneva-Tr. Ludvíka Svobodu, v MČ KE-DH. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Správa mestskej zelene Košice
5849.62 €
Predmetom zmluvy je vzájomná spolupráca a finančná spoluúčasť MČ a SMsZ na rekonštrukcii Detského ihriska, Clementisova 6, MČ KE-DH Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Správa mestskej zelene Košice
9955.29 €
z dôvodu vyradenia majetku mesta Košice vyraďovacím protokolom zo dňa 16.3.2016 sa zmluvné strany dohodli na zrušení zmluvy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
1082.31 €
Vyradenie hnuteľného majetku Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
3574.49 €
Poskytnutie reklamy a propagácie na základe zmluvy Odb.: Labaš s.r.o.
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1200.00 €
Oprava schodiska Jaltská 1 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BA+KA, spol. s r.o.
3288.61 €
Jednorázová finančná dotácia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: PB Capital, a.s.
500.00 €
Úprava povinností a práv zmluvných strán pri doplnkovom dôchodkovom sporení Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: NN Tatry - Sympatia d.d.s., a.s.
0.00 €
Magio Internet - viazanosť 24 mesiacov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
20.00 €
Paušál Happy L - Naj, Mobilný telefón Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
0.00 €
Dodatok č. 1 k zmluve č. 18/2015 o zabezpečení prepravy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: EZOTOUR, s.r.o.
2339.18 €
podujatie s reprodukovanou hudobnou produkciou - Orientálne tance - kurz Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOZA
0.00 €
podujatie s reprodukovanou hudobnou produkciou - Cvičenie na fit loptách - kurz Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOZA
0.00 €
podujatie s reprodukovanou hudobnou produkciou - Latino line dance - kurz Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOZA
0.00 €
nájom nebytových priestorov Odb.: ManpowerGroup Slovensko s.r.o.
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
20.00 €
Kolektívna zmluva MÚ MČ KE-DH pre rok 2016 Odb.: Základná odborová organizácia pri Miestnom úrade mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0.00 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory , a to 4 triedy,chodba,kuchynka a sociálne zariadenie nachádzajúce sa na prízemí v budove ZŠ Krosnianska č.2, Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Krosnianska 2
55.76 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory , a to chodba, nachádzajúca sa na prízemí a triedy č. 38,39,79, sociálne zariadenie a chodba nachádzajúca sa na poschodí v budove ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Krosnianska 4
98.70 €
Predmetom zmluvy sú nebytové priestory na 1. poschodí v pavilóne B - trieda č.1, trieda č.2, wc, chodba... Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
32.48 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory a to trieda č. 22, 23, 24, 25, 26, chodba, sociálne zariadenie nachádzajúce sa na prízemí v budove ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Maurerova
87.98 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory a to triedy č. 2,4,6, chodba a sociálne zariadenia nachádzajúce sa na prízemí a triedy č. 14 a 16, chodba a sociálne zariadenia nachádzajúce sa na 1. poschodí v budove ZŠ Fábryho 44, Košice Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Fábryho
62.00 €
Predmetom zmluvy je nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove zrušenej ZŠ Charkovská 1 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
52.63 €
Predmetom výpožičky je prenájom nebytových priestorov a to trieda: č. 21, 22, 23, 24, 25, chodba, sociálne zariadenie nachádzajúce sa na prízemí v budove ZŠ Postupimská 37 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Postupimská
50.31 €
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 a audit súladu výročnej správy za rok 2015 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ing. Tomáš Starinec
790.00 €
poistná zmluva na skupinové úrazové poistenia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Generali poisťovňa, a.s.
0.00 €
poistná zmluva na skupinové úrazové poistenia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Generali poisťovňa, a.s.
0.00 €
Dohoda práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní píspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb... Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
9326.40 €
Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec ... Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi nástroj, aby ho dočasne v dojednanej dobe užíval a nájomca nástroj za dohodnutých podmienok preberá. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Imrich Kováč
0.50 €
Oplotenie detského ihriska na Adlerovej ulici Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: REMOZA s.r.o.
2952.00 €
Poistenie 6 osôb Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Generali poisťovňa, a.s.
15.00 €
Výstavba parkovacích miest na Clementisovej ulici Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Košická Stavebná, s.r.o.
13158.00 €
Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
2858.40 €
podujatie s reprodukovanou hudobnou produkciou (verejný prenos diel/a) - kondičné cvičenie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOZA
12.00 €
podujatie s reprodukovanou hudobnou produkciou (verejný prenos diel/a) - tanečné kurzy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOZA
112.00 €
Na základe rozhodnutia Správnej rady Nadácie SPP a na základe výsledkov verejného hlasovania sa poskytovateľ zaväzuje poskytnúť príjemcovi finančný príspevok vo výške 6000 € na projekt "Buďme fit na Furči". Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Nadačný fond SPPoločne pri Nadácii SPP
6000.00 €
Účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
5501.79 €
Zmluvou nadobúda Poskytovateľ oprávnenie vystavovať a zasielať Objednávateľovi elektronickú faktúru. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
0.00 €
Predmetom tejto zmluvy je poverenie sprostredkovateľa prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
0.00 €
Predmetom zmluvy je dodanie služieb projektu je implementácia informačného systému KORWIN pre objednávateľa. Špecifikácia služieb a harmonogram implementácie projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 – Kalkulácia ceny služieb a harmonogram implementácie projektu. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
792.00 €
Predmetom zmluvy je poskytnutie práva používať aplikačné programové vybavenie a poskytovanie služieb podpory zamestnancom objednávateľa - používateľov a administrátorov APV podľa Prílohy č. 1, a č. 4 tejto zmluvy. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: DATALAN a.s.
396.00 €
Predmetom zmluvy je dodávka a montáž kamerového systému s príslušenstvom, uvedenie kamerového systému do prevádzky, prenos signálu zabezpečený prostredníctvom bezdrôtovej a optickej siete Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Nova Traiding s.r.o.
35511.60 €
Oprava schodiska na Buzuluckej ulici Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Zbereko, spol. s.r.o.
4954.72 €
Lenovo Ideapad B5400 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
0.00 €
Prenájom majetku mesta Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
1.00 €
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do prenájmu nebytové priestory Denného centra, Jegorovovo námestie č. 5 v Košiciach, na účely tréningu členov šachového oddielu a organizovania šachových turnajov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Sachový oddiel Košice
0.00 €
Oplotenie detského ihriska Krosnianska Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Horňák Marián
6994.12 €
Úprava križovatky Zupkova - Krosnianska - Ovručská Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Zbereko, spol. s.r.o.
13836.10 €
Oprava športového ihriska Kurská – úprava podložia a doplnenie športového vybavenia Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ASTEX s.r.o.
11397.84 €
Vzájomná spolupráca a finančná spoluúčasť MČ a SMsZ na rekonštrukcii Detského ihriska, Adlerova 19 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Správa mestskej zelene Košice
7999.24 €
Vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácie geologických prác: Inžiniersko-geologický prieskum muldy Benadova-Lidické nám.6 Košice"' Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Správa mestskej zelene Košice
5579.64 €
Úprava zastávky MHD Zupkova Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Košická Stavebná, s.r.o.
5998.97 €
Dodatok č. 2/2015 ku kolektívnej zmluve MÚ MČ Košice – DH pre roky 2013-2015 Odb.: Základná odborová organizácia pri Miestnom úrade mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0.00 €
Predmetom tejto Zmluvy je udelenie licencie – súhlasu Používateľovi podľa ustanovenia § 18, ods. 2, písm. g) a/alebo h) Autorského zákona nasledovným spôsobom Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOZA
10.80 €
Zmluva o finančnej spoluúčasti MČ KE-DH a SMsZ na rekonštrukcii detského ihriska na Krosnianskej ul. č. 75 v Košiciach Odb.: Správa mestskej zelene v Košiciach
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
9582.53 €
Osoby vykonávané aktivačnú činnosť Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Generali poisťovňa, a.s.
0.00 €
Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
10956.00 €
PC, Monitor, Multifunkčné zariadenie, Čítačka kariet Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1258.80 €
Osoby vykonávané aktivačnú činnosť Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Generali poisťovňa, a.s.
0.00 €
Osoby vykonávané aktivačnú činnosť Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Generali poisťovňa, a.s.
0.00 €
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do prenájmu nebytové priestory Denného centra, Jegorovovo námestie č. 5 v Košiciach, na účely tréningu členov šachového oddielu a organizovania šachových turnajov. Odb.: TJ Slávia Košice, Roman Juhár
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1.00 €
Prenájom elektronických varhanov značky FARFISA, výr. č.6600/18 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Imrich Kováč
0.50 €
Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa zabezpečiť pre objednávateľa prepravu seniorov - členov Denného centra Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: EZOTOUR, s.r.o.
2369.90 €
Spoločenská sála, Kultúrneho strediska, Jegorovovo nám. 5 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Josef Dřevo
60.00 €
Lekcia kondičného cvičenia - Intenzívny kruhový tréning Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOZA
12.00 €
Lekcia kondičného cvičenia - Zumba Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOZA
8.40 €
Tanečný kurz - Latino Line Dance Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOZA
38.40 €
Tanečný kurz - Orientélne tance Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOZA
37.20 €
Lekcia kondičného cvičenia - Tae-Bo Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOZA
52.80 €
Lekcia kondičného cvičenia - Fit Lopta Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOZA
42.00 €
Zmluva o nájme nebytových priestorov Odb.: Jozef Drevo
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
90.00 €
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ing. Tomáš Starinec
790.00 €
Dodatok č. 1/2015 ku kolektívnej zmluve MÚ MČ Košice – DH pre roky 2013-2015 Odb.: Základná odborová organizácia pri Miestnom úrade mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0.00 €
Zmluva o výpožičke č. 3224/03/2014 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Fábryho
39.20 €
Zmluva o výpožičke č. 323312014 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Krosnianska 4
116.50 €
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 23812015K Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Maurerova
74.95 €
Zmluva o výpožičke Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Krosnianska 2
26.79 €
Zmluva o výpožičke č. 2600012015 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Centrum voľného času
41.88 €
Zmluva o výpožičke nebytového priestoru č. 1/3244/2015 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Postupimská
36.93 €
Zmluva o nájme nebytových priestorov Odb.: Renáta Molnár, AIDAN,s.r.o.
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
100.00 €
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia 9101600104 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Generali poisťovňa, a.s.
0.00 €
Predmetom zmluvy je poskytovanie odborných a poradenských služieb objednávateľovi v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
Predmetom zmluvy je prenájom majetku mesta Košice uvedeného v článku. III. ods. 1. tejto zmluvy. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
2.00 €
Spoločenská sála, Kultúrne stredisko, Jegorovovo nám.5 Odb.: Renáta Molnár, AIDAN,s.r.o.
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
100.00 €
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 9101600092 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Generali poisťovňa, a.s.
0.00 €
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 9101600075 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Generali poisťovňa, a.s.
0.00 €
Žiadosť o zmenu zmluvy o poskytovaní verejných služieb Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
0.00 €
Žiadosť o zmenu zmluvy o poskytovaní verejných služieb Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
0.00 €
Žiadosť o zmenu zmluvy o poskytovaní verejných služieb Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
0.00 €
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
0.00 €
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
0.00 €
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
0.00 €
Zmluva č. 14/0246/0019 [ 14268] o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
0.00 €
Dohoda č.326/§52/2013/ŠR o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
8448.60 €
Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení a vykonávaní absolventskej praxe Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Fúrik 2ks, ochranné rukavice kožené 70 ks, gumené 20 ks Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Centrum voľného času
50.95 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Postupimská
84.93 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Fábryho
55.60 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Krosnianska 2
49.95 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
66.63 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Krosnianska 4
176.60 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Maurerova
119.89 €
Zapožičanie 20 ks metla, 10 ks hrable, 3 ks motyka Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Účelom uzatvorenia tejto je aplikácia § 10 zákona č.417/2013 Z.z. o pmoci v hmotnej núdzi Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Je vzájomná spolupráca a finančná spoluúčasť MČ a SMsZ na realizácii detského ihriska okrsok VIII Odb.: Správa mestskej zelene v Košiciach
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
9651.20 €
Predmetom výpožičky nehnuteľný majetok štátu v správe požičiavateľa. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
0.00 €
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov Mestskou časťou Košice - Dargovských hrdinov na rekonštrukciu detského ihriska Bašťovanského 3-5 Odb.: Mesto Košice
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1000.00 €
Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti pozemky podľa zmluvy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
0.00 €
Rekonštrukcia schodiska na ul. Postupimská 19,21 Košice Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: REVITTOM s.r.o.
2476.39 €
Výstavba parkovacích miest na Maurerovej ulici. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Košická Stavebná, s.r.o.
8400.00 €
Predmetom dodatku zmluvy o dielo č.1/2014 sú okolnosti vzniknuté naviac prácami ako aj vyvolanými investíciami. Taktiež sa riešia práce, ktoré nebudú účtované, respektíve sa upresňuje skutočná výmera od projektovanej. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: GMT Plus s.r.o.
132691.65 €
Predmetom zmluvy je spolupráca a finančná spoluúčasť na rekonštrukcii detského ihriska Kpt.Jaroša 15 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Správa mestskej zelene Košice
8998.98 €
Hromadná licenčná zmluva Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOZA
60.00 €
Predmetom zmluvy je predaj dokončenej investície detského ihriska na Postupimskej č.4 vo vlastníctve MČ Košice – Dargovských hrdinov do vlastníctva mesta Košice. Odb.: Mesto Košice
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1.00 €
Zhotoviteľ sa zaväzuje stavebníkovi, ktorým je objednávateľ zhotoviť dielo – „Oprava schodísk , úprava terénu a existujúceho schodiska MČ KE - DH. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: TRI H STAV, s.r.o.
13220.96 €
Zmluva o prenájme DVD na verejné premietanie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BONTONFILM a.s.
0.00 €
Oprava chodníka na ul. Lidické námestie – ul. Kurská Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ASTEX s.r.o.
5487.47 €
Prenajímateľ a nájomca reklamnej plochy sa vzájomne dohodli na skončení nájmu Odb.: Agentúra 113 s.r.o.
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0.00 €
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do krátkodobého nájmu nebytové priestory: Spoločenská sála Kultúrneho strediska, Jegorovovo nám.5, Košice Odb.: Štefan Mihók
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
108.00 €
Premetom zmluvy je zabezpečenie poskytovania stravovania zamestnancov objednávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok dodávateľa pre zamestnancov objednávateľa Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o.
101883.36 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory v pavilńe B - dve triedy s príslušenstvom Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
50.65 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Krosnianska 4
136.27 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Krosnianska 2
56.40 €
Predmetom zmluvy je výpožička nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove zrušenej ZŠ Charkovská 1, ktorá je vo vlastníctve Mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice v pomere 1/1 a v správe CVČ, Orgovánová 5, 040 11 Košice. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Centrum voľného času
30.40 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Maurerova
97.28 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Fábryho
61.30 €
Predmetom výpožičky je prenájom nebytových priestorov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Postupimská
99.15 €
Kompletná realizácia oplotenia detského ihriska na Dvorkinovej ulici podľa predložených podkladov. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Horňák Marián
2440.42 €
Kompletná realizácia oplotenia detského ihriska na Ovručskej ulici podľa predložených podkladov. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Horňák Marián
2702.63 €
Predmetom zmluvy je zabezpečenie prepravy autobusom členov Denného centa pri MČ Košice - Dargovských hrdinov na celodenné výlety. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Stolár Jaroslav
2500.00 €
Predmetom Zmluvy o partnerstve je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri realizácii Projektu: Elektronizácia služieb mesta Košice Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
0.00 €
Predmetom zmluvy je výpožička nebytových priestorov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Centrum voľného času
46.95 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Krosnianska 2
50.67 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Krosnianska 4
176.60 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Maurerova
110.31 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
142.10 €
Predmetom výpožičky je prenájom nebytových priestorov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Postupimská
89.13 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Fábryho
56.00 €
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do krátkodobého nájmu nebytové priestory Odb.: Jumita Fit
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
12.00 €
Predmetom zmluvy je výpožička nebytových priestorov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Centrum voľného času
46.95 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
142.10 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Krosnianska 4
176.60 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Krosnianska 2
50.67 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Maurerova
110.31 €
Predmetom výpožičky sú nebytové priestory Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Fábryho
56.00 €
Predmetom výpožičky je prenájom nebytových priestorov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Postupimská
89.13 €
audit účtovnej závierky, audit súladu výročnej správy za rok 2013 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ing. Tomáš Starinec
790.00 €
a) dodávateľa zrealizovať pre odberateľa verejné obstarávanie VO na zákazku: Stravné lístky pre „Mestskú časť Košice- Dargovských hrdinov“ v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z, a podľa podmienok tejto zmluvy. b) odberateľa zaplatiť dodávateľovi, za riadne a včasné splnenie záväzkov dodávateľa vyplývajúceho mu z tejto zmluvy, dohodnutú odmenu. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Elauk s.r.o.
1080.00 €
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do krátkodobého nájmu nebytové priestory: Spoločenská sála Kultúrneho strediska, Jegorovovo nám.5, Košice Odb.: HOME SALES, s.r.o
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
300.00 €
Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodávať kupujúcemu na základe jednotlivých objednávok čistiacich a hygienických potrieb Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
0.00 €
Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodávať kupujúcemu na základe jednotlivých objednávok tonerov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
0.00 €
Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodávať kupujúcemu na základe jednotlivých objednávok kancelársky papier, obálky a kancelárske potreby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLARO s.r.o.
0.00 €
použitie hudobných diel ich verejným prenosom Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOZA
0.00 €
použitie hudobných diel ich verejným prenosom Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOZA
0.00 €
použitie hudobných diel ich verejným prenosom Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOZA
0.00 €
použitie hudobných diel ich verejným prenosom Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOZA
0.00 €
elektronické varhany Farfisa Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Imrich Kováč
0.00 €
Prenájom nebytových priestorov Odb.: Štefan Mihók
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
108.00 €
Strany dohody, tak ako sú označené v identifikačných údajoch sa rozhodli v záujme umožnenia povinnému riadne zabezpečovať povinnosti mestskej časti... Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Štátny fond rozvoja bývania
0.00 €
Posunutie termínu dokončenia prác Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: REMOZA s.r.o.
1930.00 €
Predmetom zmluvy je záväzok príkazníka vykonať za Príkazcu v jeho mene a na jeho účet za podmienok dohodnutých v tejto zmluve všetky činnosti súvisiace s realizáciou stavebných úprav na stavbe "Zriadenie plochy pre voľný výbeh psov" Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
3750.00 €
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa toto dielo: osadenie schodiskového zábradlia na ulici sv. Rodiny Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Horňák Marián
1491.07 €
Predmetom zmluvy je kúpa dokončenej investície 2 detských ihrísk a to na Buzuluckej ul. a na Krosnianskej ul. v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – DH do vlastníctva mesta Košice. Odb.: Mesto Košice
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
2.00 €
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa toto dielo: vybudovanie výbežiska na Zupkovej ulici Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Horňák Marián
3750.00 €
Kompletné odstránenie a likvidáciu betónových múrikov a lavičiek nad MHD Zupkova Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Jaroslav Dlugoš
1492.41 €
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov pre voľby (tried, chodby, soc.zariadenie) Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
53.87 €
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov pre voľby (tried, chodby, soc.zariadenie) Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Krosnianska 2
49.82 €
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov pre voľby (tried, chodby, soc.zariadenie) Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Krosnianska 4
61.11 €
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov pre voľby (tried, chodby, soc.zariadenie) Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Postupimská
56.51 €
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov pre voľby (tried, chodby, soc.zariadenie) Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Gymnázium Sv. Edity Steinovej
29.95 €
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov pre voľby (tried, chodby, soc.zariadenie) Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Fábryho
50.40 €
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov pre voľby (tried, chodby, soc.zariadenie) Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Maurerova
41.34 €
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov pre voľby (tried, chodby, soc.zariadenie) Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
53.87 €
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov pre voľby (tried, chodby, soc.zariadenie) Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Gymnázium Sv. Edity Steinovej
29.95 €
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov pre voľby (tried, chodby, soc.zariadenie) Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Maurerova
42.69 €
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov pre voľby (tried, chodby, soc.zariadenie) Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Fábryho
50.40 €
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov pre voľby (tried, chodby, soc.zariadenie) Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Postupimská
56.89 €
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov pre voľby (tried, chodby, soc.zariadenie) Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Krosnianska 2
51.21 €
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov pre voľby (tried, chodby, soc.zariadenie) Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Krosnianska 4
61.11 €
Zhotovenie chodníka pri bikrosovej dráhe Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ASTEX s.r.o.
2726.62 €
Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o poskytovaní výhod firemným zákazníkom Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
0.00 €
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa toto dielo: opravu schodiska na Exnárovej 17 a Buzuluckej ulici Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: LDK GROUP s.r.o.
2920.66 €
Predmetom dodatku č.4 zmluvy o dielo č.1/2009 je skutočnosť, že sa dopĺňajú nové plochy na realizáciu parkovacích miest v lokalite Zupkova 3 a tento dodatok zároveň rieši skutkový stav ... Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: LDK GROUP s.r.o.
3085.92 €
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa na stavbe: Park DH VIII v Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov toto dielo: kompletnú realizáciu osvetlenia parku v okrsku DH VIII podľa: Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Industrial Solutions s.r.o
16198.14 €
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 k Zmluve o vykonávaní činnosti v oblasti BOZP a poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby zo dňa 27.03.2012 nasledovne: Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení ochrany osobných údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
0.00 €
Zmluva o finančnej spoluúčasti - predmetom zmluvy je vzájomná spolupráca a finančná spoluúčasť MČ a SMsZ na rekonštrukcii detského ihriska Ovručská 1-3 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Správa mestskej zelene Košice
7999.83 €
Zmluva o reklame - zabezpečenie propagácie a reklamy objednávateľa prostredníctvom zhotoviteľa počas trvania podujatia rozlúčka s prázdninami Odb.: Tepláreň Košice, a.s.
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1000.00 €
Dodatok č.1/2013 k Zmluve o dielo 10/2011 zo dňa 13.10.2011 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: GMT Plus s.r.o.
107121.37 €
Dodatok č.2 k zmluve 532/2007, o spoluúčasti pri úhrade nevyhnutných prevádzkových nákladov Odb.: Mesto Košice
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0.00 €
Dohoda č.75/§52/2013/ŠR o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
7353.50 €
Zmluva o dielo: Rekonštrukcia štartovacieho prístrešku na bikrosovej dráhe mestskej časti podľa predložených podkladov. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Jaroslav Dlugoš
2797.51 €
Darovacia zmluva - položky podľa faktúry 159323 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: LABAŠ s.r.o.
147.59 €
Kolektívna zmluva Miestneho úradu MČ Košice – DH pre rok 2013 – 2015 Odb.: Základná odborová organizácia pri Miestnom úrade mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0.00 €
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: D.E.A. Consult Košice, spol. s r.o.
666.67 €
Darovacia zmluva č.2013/0099/DR Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Mestské lesy a.s
100.00 €
Dohoda o zániku zmluvy o pripojení ISDN liniek ku dňu 30.4.2013 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
0.00 €
Dohoda o zániku zmluvy o pripojení ISDN liniek ku dňu 30.4.2013 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
0.00 €
Dohoda o zániku zmluvy o pripojení ISDN liniek ku dňu 30.4.2013 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
0.00 €
Dohoda o zániku zmluvy o pripojení ISDN liniek ku dňu 30.4.2013 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
0.00 €
Dohoda o zániku zmluvy o pripojení ISDN liniek ku dňu 30.4.2013 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Slovak Telekom a.s
0.00 €
Zmluva o výpožičke, predmetom výpožičky je majetok vymenovaný v prílohe č.1 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Centrum voľného času
0.00 €
Zmluva o dielo, doplnenie a rozšírenie pódia v mestskej časti podľa predložených podkladov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Horňák Marián
2397.05 €
Dodatok k zmluve 25/2012 o prenájme reklamnej plochy zo dňa 07.11.2012 Odb.: Agentúra 113 s.r.o.
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0.00 €
Zmluva o zriadení a poskytovaní verejnej telefónnej služby "Volám 200" Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
0.00 €
Zmluva o zriadení a poskytovaní verejnej telefónnej služby "Volám 200" Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
0.00 €
Zmluva o zriadení a poskytovaní verejnej telefónnej služby "Volám často" Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ANTIK Telecom s.r.o.
0.00 €
Zmluva o poskytnutí grantu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Karpatská nadácia
2500.00 €
Hromadná licenčná zmluva Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOZA
0.00 €
Hromadná licenčná zmluva Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOZA
0.00 €
Hromadná licenčná zmluva Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOZA
0.00 €
Hromadná licenčná zmluva Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOZA
0.00 €
Zmluva o dielo: Vypracovanie bezpečnostného projektu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, vypracovanie smerníc v zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: CUBS, s.r.o.
643.50 €
Zmluva č. ZT-080213-001 o vytvorení webovej stránky, domény, webhostingu Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: webex media s.r.o.
720.00 €
Dodatok č.3 k nájomnej zmluve č. 2009001168 zo dňa 12.11.2009 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
0.00 €
Dohoda o zrušení zmluvy č. 2003/00154/SMH/32 o zverení majetku mesta do správy zo dňa 23. 5. 2003 a dodatkov č.1–5. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
0.00 €
K zmluve 2009000136 o zverení hnuteľného majetku Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
0.00 €
O zverení majetku mesta do správy správcovi Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
5627.61 €
K realizácii diela „Detské ihrisko MČ Košice Sídlisko Dargovských hrdinov, Postupimská ul. č. 4“ Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Správa mestskej zelene Košice
7009.06 €
Predmetom dodatku je skutočnosť, že sa dopĺňajú nové plochy na realizáciu parkovacích miest a to na Fábryho 15, Kurskej 19 a Lidickom námestí 11 . Taktiež sa mení termín realizácie na 15.12.2013 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: LDK GROUP s.r.o.
2315.10 €
Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanost Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Prenajímateľa prenajať Nájomcovi reklamnú plochu Odb.: Agentúra 113 s.r.o.
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0.00 €
Kompletnú realizáciu oplotenia detského ihriska na Postupimskej 4 podľa predložených podkladov. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Horňák Marián
3679.64 €
Oplotenie detského ihriska v Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov toto dielo: kompletnú realizáciu oplotenia detského ihriska na Krosnianskej 13-15i podľa predložených podkladov. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Horňák Marián
2800.00 €
K realizácii diela „Detské ihrisko MČ Košice Sídlisko Dargovských hrdinov, Postupimská ul. č. 4“ Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Správa mestskej zelene Košice
6613.13 €
Oprava oplotenia športových ihrísk v MČ KE -DH Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: REMOZA s.r.o.
2984.11 €
O poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
0.00 €
Odborná činnosť podľa zák. NR SR č. 124/2006 Z. Z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení – bezpečnostnotechnická služba. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Hana Libová BP
50.00 €
Vykonávateľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kontrolu vedenia účtovníctva a taktiež overenie účtovnej závierky za rok 2011, ako aj overenie konsolidácie. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ing. Tomáš Starinec
800.00 €
K zmluve 2009000136 o zverení hnuteľného majetku Odb.: Mesto Košice
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0.00 €
Zmluva o krátkodobom prenájme pre voľby (nebytové priestory na prízemí pavilónu B a na 1. poschodí) Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
180.48 €
Zmluva o krátkodobom prenájme pre voľby (tried, chodby, soc.zariadenie) Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Gymnázium Sv. Edity Steinovej
92.51 €
Zmluva o krátkodobom prenájme pre voľby (tried, chodby, soc.zariadenie) Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Fábryho
190.20 €
Zmluva o krátkodobom prenájme pre voľby (tried, chodby, soc.zariadenie) Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Maurerova
132.72 €
Zmluva o krátkodobom prenájme pre voľby (tried, chodby, soc.zariadenie) Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Postupimská
150.80 €
Zmluva o krátkodobom prenájme pre voľby (tried, chodby, soc.zariadenie) Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Krosnianska 4
186.89 €
Zmluva o krátkodobom prenájme pre voľby (tried, chodby, soc.zariadenie) Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: ZŠ Krosnianska 2
130.08 €
Hromadná licenčná zmluva Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOZA
0.00 €
Hromadná licenčná zmluva Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOZA
0.00 €
Hromadná licenčná zmluva Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOZA
0.00 €
Hromadná licenčná zmluva Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOZA
0.00 €
Hromadná licenčná zmluva Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: SOZA
0.00 €
Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení a vykonávaní absolventskej praxe Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Kolektívna zmluva Miestneho úradu MČ Košice – DH pre rok 2012 – 2014 Odb.: Základná odborová organizácia pri Miestnom úrade mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov
Dod.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0.00 €
Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č. 2009001168 - Nájom nehnuteľnosti Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
0.00 €
Poskytne stravu - obedy, olovrant a večeru pre fyzické osoby, ktoré su odkázené na pomoc inej fyzickej osoby a sú umiestnené v ZOS Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
4.15 €
Poskytne stravovanie v priestoroch reštaurácie a stravovanie do domácností pre dôchodcov, ktorí sú odkázaní na stravovanie Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Denný bar Eva Imrová
2.56 €
Dodatok č.2 k zmluve o dielo 1/2009 - parkovacie plochy Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: LDK GROUP s.r.o.
6851.04 €
Predmetom dodatku zmluvy o dielo č.1 sú okolnosti vzniknuté naviac prácami pri realizácii oplotenia výbežiska v lokalite Kurskej ulice-Lid. nám... Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Horňák Marián
16401.12 €
Zmluva o nájme p.č. 2954/173 o výmere 200 metrov štvorcových Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Forray Bartolomej a spol.
100.00 €
Darovacia zmluva - detské ihrisko Buzulucká č. 25 Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Le Petites Femmes
23163.00 €
Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
6552.00 €
Kompletná realizácia, dodávka stavebných prác a materiálov na stavbu parku na okrsku DH VIII mestskej časti podľa predložených podkladov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: GMT Plus s.r.o.
130029.39 €
Kompletná realizácia opravy a doplnenie komponentov na výbežiskách v mestskej časti podľa predložených podkladov Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Horňák Marián
13999.12 €
Príkazná zmluva - modernizácia venčovísk Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: MESTO Košice
16420.00 €
Dodávka a montáž detského ihriska Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: PLAYSYSTEM,s.r.o.
7451.64 €
Dodatok č.1 k zmluve o dielo uzaveretá podľa § 536 a násl. zákona č.513/1991 zb. Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: BLS com s.r.o.
23825.45 €
Dodatok č.1 k dohode č.61/§50i-NS/2011/NP I-2/C Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
Darovacia zmluva o prevode výpočtovej techniky Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
691.90 €
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: A.S.Partner s.r.o.
360.00 €
Kompletnú dodávku montáž a pódia v parku MČ Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Horňák Marián
4512.74 €
Audítorská činnosť Odb.: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
Dod.: Ing. Tomáš Starinec
800.00 €