• ,
  • |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
A- A A+
 
 

Oznam o nakladaní s biologickým odpadom - Prevádzkovateľ kuchyne

Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7,  040 22  Košice

 

O z n a m

Informácia pre prevádzkovateľov kuchyne

S účinnosťou od 08. 05. 2013 vstúpilo do platnosti nové Všeobecne záväzne nariadenie Mesta Košice  č. 137 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností na území mesta Košice (ďalej len nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi).

V zmysle VZN č. 137 biologicky rozložitelný kuchynský a reštauračný odpad, vrátane jedlých olejov a tukov sa delí podľa pôvodcov na:

  • odpad pochádzajúci od fyzických osob z domácností, za kt. zodpovedá mesto
  • odpad pochádzajúci z prevádzkovania zariadenia spoločného stravovania, za ktorý zodpovedá fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba (napr. kuchyne, reštaurácie, školské kuchyne, stravovacie zariadenia domovov sociálnych služeb, stravovacie prevádzky zdravotníckych zariadení a pod.)

Prevádzkovateľ kuchyne, ktorý je pôvodcom biologicky rozložitelných kuchyňských a reštauračných odpadov a jedlých olejov a tukov je povinný zhromažďovať tieto odpady do samostatne na to určených vhodných nádob a nie do nádob na zmesový komunálny odpad.

Existujúci prevádzkovateľ kuchyne je povinný písomne podať mestu oznámenie s údajmi:

  • názov prevádzkovateľa kuchyne, kontaktné údaje, sídlo prevádzky, IČO
  • kópiu zmluvy alebo iného dokladu preukazujúceho platný zmluvný vzťah na zabezpečeni ďalšieho nakladania s biologicky rozložitelným kuchynským a reštauračným odpadom a s jedlými olejmi a tukov
  • kópiu dokladu preukazujúcu oprávněnost zmluvnej strany na vykonávanie činnosti ďalšieho nakladania s biologicky rozložitelným kuchyňským a reštauračným odpadom a s jedlými olejmi a tukov.

Nový prevádzkovateľ kuchyne je povinný písomne oznámiť mestu vyššie uvedené údaje v termíne do 14 dní odo dňa začatia prevádzkovania zariadenia spoločného stravovania.

Mesto bude informovať o medializácii zberu biologicky rozložitelných kuchynských a reštauračných odpadov, vrátane jedlých olejov a tukov vhodnými a dostupnými spôsobmi, ktoré má k dispozícii.

 

Mgr. Jozef Andrejčák, v.r.

starosta