• ,
  • |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
A- A A+
 
 

Oznam o nakladaní s biologickým odpadom - Informácia pre občanov

   Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov, Dvorkinova 7,  040 22  Košice

 

O z n a m

Informácia pre občanov

S účinnosťou od 08. 05. 2013 vstúpilo do platnosti nové Všeobecne záväzne nariadenie Mesta Košice  č. 137 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne a elektroodpadov z domácností na území mesta Košice (ďalej len nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi).

V zmysle VZN č. 137 biologicky rozložitelný kuchynský a reštauračný odpad „BRKO“, vrátane jedlých olejov a tukov sa delí podľa pôvodcov na:

  • odpad pochádzajúci od fyzických osob z domácností, za ktorý. zodpovedá mesto
  • odpad pochádzajúci z prevádzkovania zariadenia spoločného stravovania, za ktorý zodpovedá fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba (napr. kuchyne, reštaurácie, školské kuchyne, stravovacie zariadenia domovov sociálnych služeb, stravovacie prevádzky zdravotníckych zariadení a pod.)

Mesto Košice zabezpečuje energetické zhodnotenie týchto odpadov v spaľovni odpadov, ktorú prevádzkuje spoločnosť KOSIT a. s.

Občania, ktorí sú pôvodcami BRKO z domácností z územia mesta Košice zhromažďujú tento odpad, vrátane jedlých olejov a tukov do zberných nádob na zmesový komunálny odpad. Mesto Košice nezavádza a nezabezpečuje triedený zber týchto odpadov z územia mesta. Občan môže na zber jedlých olejov a tukov z domácností využiť vhodné uzatvárateľné obaly, napr. plastové. Na zber jedlých olejov a tukov z domácností je určená spoločná nádoba na zmesový komunálny odpad alebo občan má možnosť tento druh odpadu odniesť na zberný dvor. Jedlé oleje a tuky z domácností vyzbierané na zberných dvoroch sa prednostne odovzdávajú na materiálové zhodnotenie.

 

Mgr. Jozef Andrejčák, v.r.

starosta