• ,
  • |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
A- A A+
 
 

Zákaz ukladania objemového odpadu ku stanovištiam zberných nádob

Zákaz ukladania objemového odpadu ku stanovištiam zberných nádob na komunálny odpad - informácia


S účinnosťou od 01.01.2012 je v platnosti nový harmonogram zberu objemových komunálnych odpadov. V platnom znení zmeny Všeobecného záväzného nariadenia mesta Košice (ďalej len VZN) č. 99 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice je  zakázané  ukladať objemný odpad, drobný stavebný odpad a oddelene vytriedený odpad z domácností s obsahom škodlivín na stanovištiach vyhradených na bežný zber komunálnych odpadov v mieste ich vzniku.

Porušenie tohto ustanovenia je sankciované podľa priestupkového zákona pokutou do výšky 99 €.
     
Mesto Košice v  spolupráci so spoločnosťou KOSIT a.s. s účinnosťou od 01.01.2012 navrhlo zber objemového odpadu formou posilnenia stanovíšť pre veľkokapacitné kontajnery v rámci tzv. celoročného upratovania. V našej mestskej časti bude rozmiestnených v etapách podľa  vypracovaného harmonogramu 8 ks. veľkokapacitných kontajnerov čo predstavuje nárast o 2 ks. kontajnerov na mesiac. Zber sa uskutoční v mesiacoch február  až november. Určenie stanovíšť veľkokapacitných kontajnerov je v kompetencii mestskej časti.

Občan má podľa platného VZN č.99 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice možnosť umiestniť objemový odpad:

1/ Do zberných dvorov, ktoré prevádzkuje spoločnosť KOSIT a.s.

  • Jesenského č.4, MČ Staré mesto
  • Pri bitúnku č.11, MČ Juh
  • Popradská ul., MČ Západ

2/ Ukladať do veľkokapacitných kontajnerov v rámci tzv. celoročného upratovania.

Uloženie odpadu do zberných dvorov pre fyzické osoby je bezplatný.

Zberné dvory sú v prevádzke nielen cez týždeň, ale aj v sobotu.