• ,
 • |
 • Mapa stránok |
 • E-mail kontakt
A- A A+
 
 

Aktuality - zobrazovač noviniek | Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019

 

Kontrolór Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov


Komu:    Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov
Od:    Ing. Mgr. Martin Farkašovský, kontrolór Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov

 

V súlade s §-om 18,odst.1 písm. b) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám:

 

 

NÁVRH
plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019

 

 

 • Kontrola hospodárenia v kultúrnom stredisku za rok 2018,
 • Kontrola pokladne za obdobie od 01.01.2019 do dátumu kontroly podľa interných smerníc a príslušných právnych predpisov,
 • Kontrola vybavovania vznesených pripomienok občanov MČ KE-DH počas poslaneckých dní od 30.06.2018 do dátumu kontroly,
 • Kontroly vykonané priebežne z vlastného podnetu alebo podnetov MiZ Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov a starostu Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov,
 • Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2018,
 • Súhrnná správa o vykonanej kontrolnej a inej činnosti kontrolóra MČ KE-DH za rok 2018,
 • Prijatie a vybavovanie podnetov v súlade so zákonom NR SR č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti,
 • Kontrola vybavovania sťažností a petícií(priebežne),
 • Kontrola plnenia uznesení(priebežne),
 • Predloženie návrhu plánu kontrol na II. polrok 2019.

 

 

V Košiciach dňa 19.11.2018


Ing. Mgr. Martin Farkašovský
kontrolór

 

PDF - Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019

 

 

 

Oznam - Štatistického úradu SR
Štatistické zisťovanie RÚ sa uskutoční od 10.decembra 2018 do 21. decembra 2018...
Mikuláš 2018
Mestská časť a MC Pastierik Vás pozývajú na Mikuláša, v priestoroch na Jegorovovom nám. 5, kde si môžete vyzdvihnúť aj vstupenku zdarma, bližšie informácie v pozvánke
Zimná údržba 2018/2019
Zabezpečenie údržby miestnych komunikácií a chodníkov v zimnom období 2018-2019 v MČ KE–DH, Operačný plán zimnej údržby na prieťahoch ciest II. a III. triedy, miestnych komunikáciách kde premáva MHD a ostatných miestnych komunikáciách v meste Košice na zimnú sezónu 2018/2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019
Komu: Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - DH, Od: Ing. Mgr. Martin Farkašovský, kontrolór Mestskej časti Košice - DH
Výsledky volieb do samosprávy obcí 2018
PDF - Zápisnica T11
Celoplošná deratizácia na území mesta Košice
Zabezpečiť celoplošnú reguláciu živočíšnych škodcov (deratizáciu) na území mesta Košice v termíne od 22.10.2018 do 30.11.2018 takto:
Otvor svoje srdce
17. október 2018, svetový deň boja proti chudobe. Arcidiecézna charita Košice organizuje verejnú zbierku "Otvor svoje Srdce"
Dobšinského Furčianské rozprávky
MČ KE-DH, Furča 040 22 o.z. a Konzervatórium Jozefa Adamoviča pozývajú na Dobšinského Furčianské rozprávky v lokalite most pri pošte, 4.10.2018 – štvrtok od 18:30, súčasťou svetelná inštalácia okolia mosta a lesa od 18:30 – 20:00, tešíme sa.
Family Sport Day
MČ Košice - Dargovských hrdinov organizuje dňa 15.9.2018 (sobota) od 13:30 hod. Lesopark Furča - vstupná časť, Family Sport Day. Súťaže pre deti a rodičov. Sprievodný program.
Oznam - Spoločenské centrum - kultúrne stredisko
Spoločenské centrum - kultúrne stredisko, Jegorovovo nám. 5, Vám od septembra 2018 ponúka tieto aktivity:
74. výročie SNP
29.8.2018 (streda) od 17:30 po mostom na Furči, ukážky hasičských zručností, súťaže, vatra.
Deň Furče 2018 - Fotogaléria
Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov organizovala dňa 10. júna v parku pri fontáne deň Furče.
Zbierka školských pomôcok
Zbierka školských pomôcok 1.6.2018 - 31.8.2018
MDD 2018 - Fotogaléria
Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov organizovala dňa 27. mája Medzinárodný deň detí
Slovenský pohár MTB/BMX
Slovenský pohár 26.5.2018 a 27.5.2018 (3. a 4. kolo), a preteky bikrosových nádejí - pre všetky deti od 3 rokov - 26.5.2018 a 27.5.2018 (3. a 4. kolo)
Nové workoutové ihrisko
Z úplne nového workoutového ihriska sa môžu tešiť športuchtiví obyvatelia našej mestskej časti. Je určené všetkým, ktorí obľubujú cvičenie s vlastnou váhou svojho tela.
Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2018
Opatrenia
Zrušenie správneho poplatku
S účinnosťou od 15.03.2018 je zrušený správny poplatok v položke 17 písm. b) sadzobníka správnych poplatkov za prípravu podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti vo výške 10 eur.
Určenie stanovíšť veľkokapacitných kontajnerov na rok 2018
Určenie stanovíšť veľkokapacitných kontajnerov na rok 2018
Hlinený dukát
Aj naša Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov sa zapojila do projektu Arcidiecéznej charity Košice „HLINENÝ DUKÁT“, ktorým chce sprostredkovať pomoc ľuďom bez domova vytvorením účinného systému poukazov tzv. hlinených dukátov.
Hlásenie porúch na verejnom osvetlení
Dopravný podnik mesta Košice, a.s. (DPMK) bude zabezpečovať od 1. augusta 2017 správu a údržbu verejného osvetlenia v Košiciach.
Projekt FOR SOC – lesy pre spoločnosť – lesy bez bariér
financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu je zameraný na rozvoj regiónu formou zážitkovej ekoturistiky a lesnej pedagogiky...
Nové zberné dvory
Prineste odpad na zberný dvor a vyhrajte 30 €. Každý mesiac vyžrebujú 5 výhercov.
Psychosociálne centrum - Komunitné centrum
Poskytujeme základné sociálne poradenstvo všetkým klientom bez rozdielu v krízových situáciách ľudského života. Sme tu pre Vás...
Eures
EURES (Európske služby zamestnanosti) predstavujú sieť spolupracujúcich subjektov, ktorých cieľom je uľahčiť voľný pohyb pracovných síl v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (krajiny EÚ, Nórsko, Island, Lichtenštajnsko) a Švajčiarska.
Восхитительное покрывало на кровать