• ,
  • |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
A- A A+
 
 

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
6/2019 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre odberateľa výkon štatutárneho auditu individuálnej účtovnej závierky mestskej časti ku 31.12.2018, podľa zmluvy EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.
960.00 €
5/2019 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu telekomunikačné zariadenia (mobilné telefóny) špecifikované v prílohe č. 1 O2 Slovakia s.r.o.
96.00 €
4/2019 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu telekomunikačné zariadenia (mobilné telefóny) špecifikované v prílohe č. 1 O2 Slovakia s.r.o.
96.00 €
3/2019 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu telekomunikačné zariadenia (mobilné telefóny) špecifikované v prílohe č. 1 O2 Slovakia s.r.o.
96.00 €
2/2019 Dodatok č.2 ku kolektívnej zmluve na rok 2018 Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0.00 €
1/2019 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa s odbornou starostlivosťou poskytovať objednávateľovi poradenské služby v oblasti verejného obstarávania pri uplatnení ustanovení aktuálne platného a účinného zákona č. 343/2015... MARBU s. r. o.
124.00 €
62/2018 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do prenájmu nebytové priestory Denného centra, Jegorovovo nám. č. 5 v Košiciach, na účely aktivít členov Základnej organizácie 09 Jednoty dôchodcov Slovenska Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
1.00 €
61/2018 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do prenájmu nebytové priestory Denného centra, Jegorovovo námestie č. 5 v Košiciach, na účely aktivít členov Slovenského zväzu telesne postihnutých ZO č. 48 Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1.00 €
60/2018 Prenájom elektronických varhanov značky FARFISA, výr. č.6600/18 Imrich Kováč
182.50 €
59/2018 Zrušenie nájmu nehnuteľnosti garáží MESTO Košice
0.00 €
58/2018 Prenájom nehnuteľností - garáží MESTO Košice
0.00 €
57/2018 Prenájom pozemku vo vlastníctve mesta Košice, v správe prenajímateľa uvedeného v ods.2 Správa mestskej zelene Košice
1.00 €
56/2018 Detské ihrisko, Benadova ul., Buzulucká ul. PLAYSYSTEM,s.r.o.
8562.00 €
55/2018 Vytvorenie parkovacích miest Kurská ulica rok 2018 Zbereko, spol. s.r.o.
16436.04 €
54/2018 Úhrada za poskytovanú stravu - obed pre jednotlivca je vo výške 3,00 eur, s účinnosťou od 1.1.2019. Denný bar Eva Imrová
3.00 €
53/2018 Prenájom majetku mesta Košice uvedený v článku III. ods. 1 tejto zmluvy MESTO Košice
1.00 €
52/2018 Prenájom majetku mesta Košice uvedený v článku III. ods. 1 tejto zmluvy MESTO Košice
1.00 €
51/2018 Predmetom zmluvy je vykonanie diela - Realizácia verejného osvetlenia pri kostole Svätej rodiny 1 etapa v zmysle projektovej dokumentácie a položkového rozpočtu diela ELTODO OSVETLENIE s.r.o.
7994.29 €
50/2018 Predmetom výpožičky sú nebytové priestory a to trieda č. 22, 23, 24, 25, 26, chodba, sociálne zariadenie nachádzajúce sa na prízemí v budove Základnej školy Ľudovíta Fullu, Maurerova 21 ZŠ Maurerova
114.22 €
49/2018 Predmetom zmluvy je výpožička nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove zrušenej ZŠ Charkovská 1, ktorá je vo vlastníctve Mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice v pomere 1/1 a v správe CVČ, Orgovánová 5, 040 11 Košice. Centrum voľného času
58.42 €
48/2018 Predmetom je výpožička nebytových priestorov na prízemí a prvom poschodí vo výmere 473,68 m2 K13 - Košické kultúrne centrá, príspevková organizácia
95.16 €
47/2018 Predmetom výpožičky sú nebytové priestory , a to 4triedy,chodba,kuchynka a sociálne zariadenie nachádzajúce sa na prízemí v budove Základnej škole Krosnianska č.2, Košice ZŠ Krosnianska 2
122.85 €
46/2018 Predmetom výpožičky sú nebytové priestory , a to chodba, nachádzajúca sa na prízemí a triedy č. 38,39,79, sociálne zariadenie a chodba nachádzajúca sa na poschodí v budove Základnej škole Krosnianska 4, 040 22 Košice ZŠ Krosnianska 4
124.93 €
45/2018 Predmetom výpožičky sú nebytové priestory a to triedy č. 2,4,6, chodba a sociálne zariadenia nachádzajúce sa na prízemí a triedy č. 14 a 16, chodba a sociálne zariadenia nachádzajúce sa na 1. poschodí v budove Základnej školy Fábryho 44, Košice ZŠ Fábryho
131.06 €
44/2018 Predmetom výpožičky je prenájom nebytových priestorov a to trieda: č. 21, 22, 23, 24, 25, chodba, sociálne zariadenie nachádzajúce sa na prízemí v budove Základnej školy Postupimská 37, Košice, - stavba so súpisným číslom 945, na parcele č. 2424/1, ktorá sa nachádza v katastrálnom území: Furča, okres Košice III, obec Košice a je evidovaná Katastrálnym úradom v Košiciach, Správou katastra Košice na LV č. 11760. ZŠ Postupimská
51.64 €
43/2018 Spoločenská miestnosť v Dennom Centre Jegorovovo nám. 5 Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
30.00 €
42/2018 1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná na svoje náklady a nebezpečenstvo nasledujúce dielo: Oprava plochy chodníkov MČ KE – Dargovských hrdinov 2018 ASTEX s.r.o.
22774.58 €
41/2018 Predmetom tejto Zmluvy je udelenie súhlasu – licencie Používateľovi podľa ustanovenia § 19, ods. 4, písm. f) Autorského zákona v súlade s nižšie dohodnutým spôsobom použitia: latino line dance, kondičné cvičenia SOZA
24.00 €
40/2018 Predmetom zmluvy je vykonanie diela - Oprava schodiska Krosnianska- Zupkova, Jaltská pri MŠ, Kurská 29 v zmysle projektovej dokumentácie a položkového rozpočtu diela REVITTOM s.r.o.
9985.79 €
39/2018 Poskytovatel' sa na základe tejto zmluvy zaväzuje poskytovať pre Objednávateľa služby spočívajúce v prevádzkovaní HZVP t.j. v osadeni a montáži, servise a údržbe HZVP na uzemí mesta Košice, mestská časť Košice - Dargovských hrdinov ECO DOG TOILET GROUP s.r.o.
3592.80 €
38/2018 Predmetom zmluvy je vykonanie diela - Modernizácia a rekonštrukcia povrchu multifunkčného ihriska ZŠ Fábryho Košice v zmysle projektovej dokumentácie a položkového rozpočtu diela SAGANSPORT s.r.o.
12204.12 €
37/2018 Predmetom zmluvy je vykonanie diela – Odvodnenie a stabilizácia BMX dráha v zmysle štúdie zhotoviteľnosti a položkového rozpočtu diela. TRI H STAV, s.r.o.
59877.34 €
36/2018 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu telekomunikačné zariadenia (mobilné telefóny) špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy alebo Darčekovú poukážku na nákup telekomunikačného zariadenia (ďalej len „tovar“) a záväzok Kupujúceho dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu spôsobom dohodnutým v tejto zmluve. Darčekovú poukážku na nákup telekomunikačného zariadenia Predávajúci zašle Kupujúcemu formou SMS na Kupujúcim zvolené telefónne číslo. O2 Slovakia s.r.o.
338.00 €
35/2018 Prenájom majetku mesta podľa článku III ods.1 zmluvy MESTO Košice
1.00 €
34/2018 Prenájom majetku mesta podľa článku III ods.1 zmluvy MESTO Košice
1.00 €
33/2018 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do prenájmu nebytové priestory Denného centra, Jegorovovo námestie č. 5 v Košiciach, na účely tréningu členov šachového oddielu a organizovania šachových turnajov Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1.00 €
32/2018 Poskytovateľ je na základe ohlásenia č OPPL/6078/2014 na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky od 01.08.2014 oprávnený vykonávať niektoré činnosti pracovnej zdravotnej služby podľa §30a ods. 3. písm. a) 1.2. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť v súlade s príslušným platným a účinným právnym predpisom pre Objednávateľa jednotlivé výkony pracovnej zdravotnej služby a Objednávateľ sa zaväzuje za vykonávanie jednotlivých výkonov pracovnej zdravotnej služby zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú odplatu. MUDR. Soňa Kešeláková, verejné zdravotníctvo, preventívne pracovné lekárstvo, pracovné lekárstvo
550.00 €
31/2018 Predmetom zmluvy je vykonanie diela - Oplotenie kontajnerových stanovíšť I. etapa v zmysle štúdie zhotoviteľnosti a položkového rozpočtu diela. Jozef Kupec - CIMBO
16693.91 €
30/2018 Predmetom zmluvy je vykonanie diela – Vytvorenie nového chodníka Krosnianska 2 v zmysle štúdie zhotoviteľnosti a položkového rozpočtu diela. Zbereko, spol. s.r.o.
11808.00 €
29/2018 Doplnenie verejného osvetlenia Bielocerkevská, Fábryho, Kurská - KZ ELTODO OSVETLENIE s.r.o.
19864.87 €
28/2018 Zmluvné strany v zmysle čl. V, bod 1 uzatvárajú tento Dodatok č. 3, ktorým sa mení a upravuje zmluva nasledovne: Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0.00 €
27/2018 Predmetom tejto Zmluvy je udelenie súhlasu – licencie Používateľovi podľa ustanovenia § 19, ods. 4, písm. f) Autorského zákona v súlade s nižšie dohodnutým spôsobom použitia SOZA
60.00 €
26/2018 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie vstupu Objednávateľovi do softvérovej platformy „Naša Karta/TouristCard“ SQR SLOVAKIA s.r.o.
600.00 €
25/2018 Z dôvodu nesprávneho označenia dodávateľa v zmluve o zabezpečení prepravy zo dňa 12.6.2018 sa zmluvné strany dohodli na zmene zmluvy nasledovne: Ing. Hanna Fučková - FABUS
1680.00 €
24/2018 Darca daruje obdarovanému finančnú hotovosť ... na realizáciu diela „ Fresh Grafity 2018“. Dielo bude inštalované na oporných múroch vo vlastníctve Mesta Košice. LABAŠ s.r.o.
0.00 €
23/2018 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do prenájmu nebytové priestory Denného centra, Jegorovovo námestie č. 5 v Košiciach, na účely aktivít členov Slovenského zväzu telesne postihnutých ZO č. 48 Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1.00 €
22/2018 Prenájom majetku mesta podľa bodu III. MESTO Košice
1.00 €
21/2018 Prenájom majetku mesta podľa bodu III. MESTO Košice
1.00 €
20/2018 Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa zabezpečiť pre objednávateľa prepravu obyvateľov Mestskej časti Košice - Dargovských hrdinov na zájazdy MAP-FABUS
1680.00 €
19/2018 Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve na rok 2018 Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0.00 €
18/2018 Projektová dokumentácia k stavbe - Verejného osvetlenia pri kostole Sv. rodiny Rímskokatolícka farnosť Sv. Rodiny, Košice
0.00 €
17/2018 vstupný audit o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov CUBS, s.r.o.
1188.00 €
16/2018 Oprava schodiska OC Hornád, Krosnianska 55 Tomáš Dubik – Revittom s.r.o
9334.55 €
15/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska
1.00 €
14/2018 Zmluva o finančnej spoluúčasti MČ pri rekonštrukcii detského ihriska Ovručská Správa mestskej zelene Košice
9641.82 €
13/2018 Zmluva o finančnej spoluúčasti MČ pri rekonštrukcii detského ihriska Charkovská Správa mestskej zelene Košice
5800.92 €
12/2018 Darovacia zmluva LABAŠ s.r.o.
100.00 €
11/2018 Darovacia zmluva LABAŠ s.r.o.
13.92 €
10/2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia s.r.o.
0.00 €
9/2018 Kúpna zmluva č. 2380347147 O2 Slovakia s.r.o.
9.00 €
8/2018 Kúpna zmluva na osobný počítač medzi zamestnávateľom a zamestnancom Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1.00 €
7/2018 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Tomáš Starinec
790.00 €
6/2018 Zmluva o poskytovaní služieb „Technik požiarnej ochrany“ Safety Management s.r.o.
50.00 €
5/2018 Latino line dance - reprodukcia hudby SOZA
48.00 €
4/2018 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do prenájmu nebytové priestory Kultúrneho strediska, Jegorovovo námestie č. 5 v Košiciach, na účely aktivít členov materského centra Pastierik. Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1.00 €
3/2018 Kolektívna zmluva na rok 2018 Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0.00 €
2/2018 Kúpa dopravnej stavby: chodník Tr.Arm.Gen. Svobodu - Krosnianska Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1.00 €
1/2018 Kúpa dopravnej stavby: chodník prepojenie stavby Krosnianska a Zupkova Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1.00 €
53/2017 odatok č.1 k zmluve č. 50/2016 o prenájme hnuteľnej veci Imrich Kováč
0.00 €
52/2017 Výstavba parkovacích miest na uliciach Fábryho a Kalinovská Zbereko, spol. s.r.o.
16781.78 €
51/2017 Dohoda o ukončení zmluvy o zabezpečovaní činnosti pracovnej zdravotnej služby Safety Management s.r.o.
0.00 €
50/2017 Prisvetlenie konfliktnej zóny Postupimská ELTODO OSVETLENIE s.r.o.
11204.94 €
49/2017 mení sa úhrada za poskytovanú stravu, podľa dodatku Denný bar Eva Imrová
2.90 €
48/2017 spoločná spolupráca pri riešení sociálno-environmentálneho projektu, ktorého cieľom je zber obnoseného šatstva Ľudia k Ľuďom n. o.
0.00 €
47/2017 Nájom pozemkov - popis parciel v zmluve MESTO Košice
1.00 €
46/2017 Oprava plochy chodníkov Tr. L. Svobodu: SO1, SO2, SO3 ASTEX s.r.o.
28467.82 €
45/2017 O pripojení a užívaní jedného páru žíl nenasvieteného optického vlákna ANTIK Telecom s.r.o.
348.00 €
44/2017 udelenie súhlasu - licencie používatel'ovi podľa § 19, ods. 4, pism. D Autorského zákona v súlade s nižšie dohodnutým spôsobom použitia SOZA
0.00 €
43/2017 Výpožička nebytových priestorov na prízemí a 1. poschodí v budove zrušenej MŠ Jegorovo nám. 5, súp. číslo 1517. K13 - Košické kultúrne centrá, príspevková organizácia
98.20 €
42/2017 Predmetom výpožičky sú nebytové priestory a to triedy č. d. 2,4,6, chodba a sociálne zariadenia nachádzajúce sa na prízemí a triedy č. 14 a 16, chodba a sociálne zariadenia nachádzajúce sa na 1. poschodí v budove ZŠ Fábryho 44, ZŠ Fábryho
87.78 €
41/2017 Predmetom výpožičky sú nebytové priestory , a to 4 triedy, chodba, kuchynka a sociálne zariadenie nachádzajúce sa na prízemí v budove ZŠ Krosnianska č.2 ZŠ Krosnianska 2
51.18 €
40/2017 Predmetom výpožičky je prenájom nebytových priestorov a to trieda: č. 21, 22, 23, 24, 25, chodba, sociálne zariadenie nachádzajúce sa na prízemí v budove ZŠ Postupimská 37 ZŠ Postupimská
46.72 €
39/2017 Predmetom výpožičky sú nebytové priestory , a to chodba, nachádzajúca sa na prízemí a triedy č. 38,39,79, sociálne zariadenie a chodba nachádzajúca sa na poschodí v budove ZŠ Krosnianska 4 ZŠ Krosnianska 4
101.00 €
38/2017 Predmetom výpožičky sú nebytové priestory a to trieda č. 22, 23, 24, 25, 26, chodba, sociálne zariadenie nachádzajúce sa na prízemí v budove ZŠ Ľ. Fullu, Maurerova 21 ZŠ Maurerova
76.56 €
37/2017 Predmetom zmluvy je nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove zrušenej ZŠ Charkovská 1 Centrum voľného času
47.37 €
36/2017 Workout ihrisko Maurerova-PČĽ MAFEX s.r.o.
16126.97 €
35/2017 Premiestnenie prechodu pre chodcov Postupimská ASTEX s.r.o.
4508.90 €
34/2017 Samostatný výkon činnosti pracovnej zdravotnej služby Safety Management s.r.o.
100.00 €
33/2017 Vykonávanie činnosti v oblasti BOZP vo všetkých prevádzkach objednávateľa Safety Management s.r.o.
0.00 €
32/2017 spoluúčasť MČ a SMsZ na rekonštrukcii Detského ihriska, Buzulucká č. 8 Správa mestskej zelene Košice
4916.80 €
31/2017 spoluúčasť MČ a SMsZ na rekonštrukcii Detského ihriska, Povstania českého ľudu č. 28-34 Správa mestskej zelene Košice
9609.75 €
30/2017 Finančné vysporiadanie úhrad za plnenia spojené s užívaním nebytových priestorov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
7560.62 €
29/2017 O2 fér s platbou na faktúru O2 Slovakia s.r.o.
0.00 €
28/2017 O2 fér s platbou na faktúru O2 Slovakia s.r.o.
0.00 €
27/2017 O2 fér s platbou na faktúru O2 Slovakia s.r.o.
0.00 €
26/2017 Nájom nebytových priestorov Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1.00 €
25/2017 Kúpa dopravnej stavby chodníka - prepojenie ulíc - Tr. arm. gen. L. Svobodu - Kronianska do vlastníctva mesta Košice Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1.00 €
24/2017 kompletnú realizáciu oplotenia detského ihriska na Clementisovej, doplnenie oplotenia na Ovručskej a oplotenie ihriska na Fábryho ulici podľa predložených podkladov Horňák Marián
7620.51 €
23/2017 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi poradenské služby vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), alebo podľa platnej legislatívnej úpravy týkajúcej sa postupov vo verejnom obstarávaní, platnej v dobe poskytovania služby, ktoré budú poskytovateľom poskytované v dobe od 01.07.2016 do 31.12.2018 v rozsahu podľa bodu 2 tohto článku zmluvy a podľa osobitných potrieb a požiadaviek objednávateľa, za čo sa objednávateľ zaväzuje poskytovateľovi zaplatiť dohodnutú odmenu.“ MARBU s. r. o.
120.00 €
22/2017 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do prenájmu nebytové priestory Kultúrneho strediska, Jegorovovo námestie č. 5 v Košiciach, na účely aktivít členov materského centra Pastierik. Materské centrum Pastierik
1.00 €
21/2017 Oplotenie plochy športové ihrisko Krosnianska STAVAB s.r.o.
3994.10 €
20/2017 Kúpa zrekonštruovaného ihriska nachádzajúceho sa na Adlerovej 19 do vlastníctva Mesta Košice Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1.00 €
19/2017 Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa zabezpečiť pre objednávateľa prepravu seniorov - členov Denného centra EZOTOUR, s.r.o.
1096.77 €
18/2017 Úprava plochy športové ihrisko Krosnianska ASTEX s.r.o.
0.00 €
17/2017 Doplnenie verejného osvetlenia Krosnianska, Kalinovská ELTODO OSVETLENIE s.r.o.
7951.84 €
16/2017 Projektová a geodetická dokumentácia bikrosová dráha AQUART s.r.o.
8280.00 €
15/2017 Podujatie s reprodukovanou hudobnou produkciou, latino - dance SOZA
48.00 €
14/2017 Oprava schodiska zástavka MHD Zupkova Zbereko, spol. s.r.o.
5589.60 €
13/2017 Detské ihrisko zrekonštruované, medzi Krosnianskou a Maršala Koneva, parcela C-KN č. 2937 k.ú. Furča v hodnote 10344.60 € MESTO Košice
1.00 €
12/2017 Poskytnutie príspevku na zabezpečenia ošatenia pre spevácky krúžok Denného centra Casso Stell Trade s.r.o.
300.00 €
11/2017 Predmetom zmluvy je vzájomná spolupráca a finančná spoluúčasť MČ a SMsZ na výstavbe detského ihriska na ulici Lidické námestie č. 9-11 v MČ Košice - Dargovských hrdinov Správa mestskej zelene Košice
7185.51 €
10/2017 Predmetom zmluvy je vzájomná spolupráca a finančná spoluúčasť MČ a SMsZ na výstavbe detského ihriska na ulici Fábryho 1-3 v MČ Košice - Dargovských hrdinov Správa mestskej zelene Košice
10798.96 €
9/2017 Nákup a dodávka kancelárskych potrieb BLARO s.r.o.
5041.48 €
8/2017 Nákup a dodávka čistiacich potrieb BLARO s.r.o.
2711.52 €
7/2017 Nákup a dodávka tonerov BLARO s.r.o.
5973.29 €
6/2017 Nebytové priestory v budove na Dvorkinovej ul. 7 vo vlastníctve SR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
5/2017 Zamestnanecký príspevok je stanovený vo výške 20 € pre všetkých zamestnancov Stabilita, d.d.s., a.s.
0.00 €
4/2017 Upravuje sa text: bezodplatne do užívania prebytočný hnuteľný majetok štátu, a to počítač stolný, multifunkčná tlačiareň, 2 čítacie zariadenia, 2 monitory, HDMI kábel, USB kábel Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1541.16 €
3/2017 Audítorské služby Ing. Tomáš Starinec
790.00 €
2/2017 Úprava článku IV. Cena a finančné vzťahy LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o.
16446.84 €
1/2017 Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov pre rok 2017 Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0.00 €
53/2016 Kolektívna zmluva na rok 2017. Podľa zmluvy. Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0.00 €
52/2016 1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do prenájmu nebytové priestory Kultúrneho strediska, Jegorovovo námestie č. 5 v Košiciach, na účely aktivít členov materského centra Pastierik. Materské centrum Pastierik
1.00 €
51/2016 „Zmluvné strany sa v nadväznosti na § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení zmien a doplnkov dohodli, že nadobúdateľ zo zostatku autorskej odmeny, zníženej o príspevok do Literárneho fondu, daň z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona nezrazí. Daňovú povinnosť z príjmu vysporiada Autor diela. “ PhDr. Katarína Čižmáriková
0.00 €
50/2016 Prernájom elektronických varhanov značky FARFISA, výr. č.6600/18 Imrich Kováč
182.50 €
49/2016 Účelom tejto Zmluvy je upraviť práva a povinnosti Zmluvných strán pri užívaní časti optickej komunikačnej siete vo vlastníctve ANTIKu, špecifikovanej v bode 2.1. tejto Zmluvy s cieľom prenosu dát z kamery kamerového systému MČ Košice – Dargovských hrdinov ANTIK Telecom s.r.o.
588.00 €
48/2016 SIM karty, a doplnkové služby k jednotlivým kartám O2 Slovakia s.r.o.
0.00 €
47/2016 Spoločenská sála Kultúrneho strediska, Jegorovovo nám.5, Košice Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
140.00 €
46/2016 majetok mesta v článku III ods. 1 MESTO Košice
1.00 €
45/2016 majetok mesta v článku III ods. 1 MESTO Košice
1.00 €
44/2016 Zmena v článku III Predmet nájmu, v článku nájomné MESTO Košice
0.00 €
43/2016 Prenájom majetku mesta Košice uvedeného v článku III ods.1 MESTO Košice
1.00 €
42/2016 Prenájom nehnuteľného majetku mesta podľa článku III bod 1 MESTO Košice
1.00 €
41/2016 Dodatok sa týka zmeny termínu realizácie (do 30.9.2017) Nova Traiding s.r.o.
0.00 €
40/2016 Kompletnú realizáciu oplotenia výbežiska na Clementisovej ulici, doplnenie prvkov pre psov na Clementisovej ulici a doplnenie prvkov pre psov na výbežisku na Kurskej ulici podľa predložených podkladov. Horňák Marián
6840.70 €
39/2016 Prenos dát z kamier kamerového systému MČ KE-DH ANTIK Telecom s.r.o.
1224.00 €
38/2016 Prenos dát z kamier kamerového systému MČ KE-DH ANTIK Telecom s.r.o.
648.00 €
37/2016 Rozšírenie parkoviska na Postupimskej ulici 10/2016 GMT Plus s.r.o.
9983.40 €
36/2016 1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do prenájmu nebytové priestory Kultúrneho strediska, Jegorovovo námestie č. 5 v Košiciach, na účely aktivít členov materského centra Pastierik. Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1.00 €
35/2016 Touto zmluvou udeľuje Autor Nadobúdateľovi licenciu na knižné vydanie a rozširovanie svojho autorského diela, ktorým je rukopis knižnej publikácie : MČ KE-DH, Furča sídlisko na kopci PhDr. Katarína Čižmáriková
613.00 €
34/2016 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do prenájmu nebytové priestory Denného centra, Jegorovovo námestie č. 5 v Košiciach, na účely tréningu členov šachového oddielu a organizovania šachových turnajov Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1.00 €
33/2016 opravu oplotenia na športovom ihrisku na Tokajíckej 2,4 REMOZA s.r.o.
3368.40 €
32/2016 Oprava športového ihriska Tokajícka ASTEX s.r.o.
4172.36 €
31/2016 stravné lístky LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o.
0.00 €
30/2016 podujatie s reprodukovanou hudobnou produkciou - MDD SOZA
0.00 €
29/2016 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi poradenské služby vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní MARBU s. r. o.
120.00 €
28/2016 Predmetom je zverenie hnuteľného majetku mesta Košice uvedeného v článku č.2 zmluvy za účelom jeho spravovania a využívania OS na rozvoz stravy v teréne MESTO Košice
0.00 €
27/2016 Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve Miestneho úradu Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov pre rok 2016 Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0.00 €
26/2016 Doplnenie chodnika DH VIII ku greckokatolickemu kostolu Zbereko, spol. s.r.o.
12396.00 €
25/2016 Predmetom zmluvy je vzájomná spolupráca a finančná spoluúčasť MČ a SMsZ na výstavbe športoviska Maršála Koneva - Tr. Ludvíka Svobodu, v MČ KE-DH. Správa mestskej zelene Košice
14443.60 €
24/2016 MČ Dargovských Hrdinov a SMsZ spolupracujú v realizácii výstavby športoviska Maršála Koneva-Tr. Ludvíka Svobodu, v MČ KE-DH. Správa mestskej zelene Košice
5849.62 €
23/2016 Predmetom zmluvy je vzájomná spolupráca a finančná spoluúčasť MČ a SMsZ na rekonštrukcii Detského ihriska, Clementisova 6, MČ KE-DH Správa mestskej zelene Košice
9955.29 €
22/2016 z dôvodu vyradenia majetku mesta Košice vyraďovacím protokolom zo dňa 16.3.2016 sa zmluvné strany dohodli na zrušení zmluvy MESTO Košice
1082.31 €
21/2016 Vyradenie hnuteľného majetku MESTO Košice
3574.49 €
20/2016 Poskytnutie reklamy a propagácie na základe zmluvy Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1200.00 €
19/2016 Oprava schodiska Jaltská 1 BA+KA, spol. s r.o.
3288.61 €
18/2016 Jednorázová finančná dotácia PB Capital, a.s.
500.00 €
17/2016 Úprava povinností a práv zmluvných strán pri doplnkovom dôchodkovom sporení NN Tatry - Sympatia d.d.s., a.s.
0.00 €
16/2016 Magio Internet - viazanosť 24 mesiacov Slovak Telekom a.s
20.00 €
15/2016 Paušál Happy L - Naj, Mobilný telefón Slovak Telekom a.s
0.00 €
14/2016 Dodatok č. 1 k zmluve č. 18/2015 o zabezpečení prepravy EZOTOUR, s.r.o.
2339.18 €
13/2016 podujatie s reprodukovanou hudobnou produkciou - Orientálne tance - kurz SOZA
0.00 €
12/2016 podujatie s reprodukovanou hudobnou produkciou - Cvičenie na fit loptách - kurz SOZA
0.00 €
11/2016 podujatie s reprodukovanou hudobnou produkciou - Latino line dance - kurz SOZA
0.00 €
10/2016 nájom nebytových priestorov Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
20.00 €
9/2016 Kolektívna zmluva MÚ MČ KE-DH pre rok 2016 Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0.00 €
8/2016 Predmetom výpožičky sú nebytové priestory , a to 4 triedy,chodba,kuchynka a sociálne zariadenie nachádzajúce sa na prízemí v budove ZŠ Krosnianska č.2, ZŠ Krosnianska 2
55.76 €
7/2016 Predmetom výpožičky sú nebytové priestory , a to chodba, nachádzajúca sa na prízemí a triedy č. 38,39,79, sociálne zariadenie a chodba nachádzajúca sa na poschodí v budove ZŠ Krosnianska 4, 040 22 Košice ZŠ Krosnianska 4
98.70 €
6/2016 Predmetom zmluvy sú nebytové priestory na 1. poschodí v pavilóne B - trieda č.1, trieda č.2, wc, chodba... MESTO Košice
32.48 €
5/2016 Predmetom výpožičky sú nebytové priestory a to trieda č. 22, 23, 24, 25, 26, chodba, sociálne zariadenie nachádzajúce sa na prízemí v budove ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21 ZŠ Maurerova
87.98 €
4/2016 Predmetom výpožičky sú nebytové priestory a to triedy č. 2,4,6, chodba a sociálne zariadenia nachádzajúce sa na prízemí a triedy č. 14 a 16, chodba a sociálne zariadenia nachádzajúce sa na 1. poschodí v budove ZŠ Fábryho 44, Košice ZŠ Fábryho
62.00 €
3/2016 Predmetom zmluvy je nájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove zrušenej ZŠ Charkovská 1 MESTO Košice
52.63 €
2/2016 Predmetom výpožičky je prenájom nebytových priestorov a to trieda: č. 21, 22, 23, 24, 25, chodba, sociálne zariadenie nachádzajúce sa na prízemí v budove ZŠ Postupimská 37 ZŠ Postupimská
50.31 €
1/2016 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 a audit súladu výročnej správy za rok 2015 Ing. Tomáš Starinec
790.00 €
57/2015 poistná zmluva na skupinové úrazové poistenia Generali poisťovňa, a.s.
0.00 €
56/2015 poistná zmluva na skupinové úrazové poistenia Generali poisťovňa, a.s.
0.00 €
55/2015 Dohoda práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní píspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
9326.40 €
54/2015 Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec ... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
53/2015 Prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi nástroj, aby ho dočasne v dojednanej dobe užíval a nájomca nástroj za dohodnutých podmienok preberá. Imrich Kováč
0.50 €
52/2015 Oplotenie detského ihriska na Adlerovej ulici REMOZA s.r.o.
2952.00 €
51/2015 Poistenie 6 osôb Generali poisťovňa, a.s.
15.00 €
50/2015 Výstavba parkovacích miest na Clementisovej ulici Košická Stavebná, s.r.o.
13158.00 €
49/2015 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
2858.40 €
48/2015 podujatie s reprodukovanou hudobnou produkciou (verejný prenos diel/a) - kondičné cvičenie SOZA
12.00 €
47/2015 podujatie s reprodukovanou hudobnou produkciou (verejný prenos diel/a) - tanečné kurzy SOZA
112.00 €
46/2015 Na základe rozhodnutia Správnej rady Nadácie SPP a na základe výsledkov verejného hlasovania sa poskytovateľ zaväzuje poskytnúť príjemcovi finančný príspevok vo výške 6000 € na projekt "Buďme fit na Furči". Nadačný fond SPPoločne pri Nadácii SPP
6000.00 €
45/2015 Účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
5501.79 €
44/2015 Zmluvou nadobúda Poskytovateľ oprávnenie vystavovať a zasielať Objednávateľovi elektronickú faktúru. DATALAN a.s.
0.00 €
43/2015 Predmetom tejto zmluvy je poverenie sprostredkovateľa prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov. DATALAN a.s.
0.00 €
42/2015 Predmetom zmluvy je dodanie služieb projektu je implementácia informačného systému KORWIN pre objednávateľa. Špecifikácia služieb a harmonogram implementácie projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 – Kalkulácia ceny služieb a harmonogram implementácie projektu. DATALAN a.s.
792.00 €
41/2015 Predmetom zmluvy je poskytnutie práva používať aplikačné programové vybavenie a poskytovanie služieb podpory zamestnancom objednávateľa - používateľov a administrátorov APV podľa Prílohy č. 1, a č. 4 tejto zmluvy. DATALAN a.s.
396.00 €
40/2015 Predmetom zmluvy je dodávka a montáž kamerového systému s príslušenstvom, uvedenie kamerového systému do prevádzky, prenos signálu zabezpečený prostredníctvom bezdrôtovej a optickej siete Nova Traiding s.r.o.
35511.60 €
39/2015 Oprava schodiska na Buzuluckej ulici Zbereko, spol. s.r.o.
4954.72 €
38/2015 Lenovo Ideapad B5400 MESTO Košice
0.00 €
37/2015 Prenájom majetku mesta MESTO Košice
1.00 €
36/2015 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do prenájmu nebytové priestory Denného centra, Jegorovovo námestie č. 5 v Košiciach, na účely tréningu členov šachového oddielu a organizovania šachových turnajov Sachový oddiel Košice
0.00 €
35/2015 Oplotenie detského ihriska Krosnianska Horňák Marián
6994.12 €
34/2015 Úprava križovatky Zupkova - Krosnianska - Ovručská Zbereko, spol. s.r.o.
13836.10 €
33/2015 Oprava športového ihriska Kurská – úprava podložia a doplnenie športového vybavenia ASTEX s.r.o.
11397.84 €
32/2015 Vzájomná spolupráca a finančná spoluúčasť MČ a SMsZ na rekonštrukcii Detského ihriska, Adlerova 19 Správa mestskej zelene Košice
7999.24 €
31/2015 Vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácie geologických prác: Inžiniersko-geologický prieskum muldy Benadova-Lidické nám.6 Košice"' Správa mestskej zelene Košice
5579.64 €
30/2015 Úprava zastávky MHD Zupkova Košická Stavebná, s.r.o.
5998.97 €
29/2015 Dodatok č. 2/2015 ku kolektívnej zmluve MÚ MČ Košice – DH pre roky 2013-2015 Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0.00 €
28/2015 Predmetom tejto Zmluvy je udelenie licencie – súhlasu Používateľovi podľa ustanovenia § 18, ods. 2, písm. g) a/alebo h) Autorského zákona nasledovným spôsobom SOZA
10.80 €
27/2015 Zmluva o finančnej spoluúčasti MČ KE-DH a SMsZ na rekonštrukcii detského ihriska na Krosnianskej ul. č. 75 v Košiciach Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
9582.53 €
26/2015 Osoby vykonávané aktivačnú činnosť Generali poisťovňa, a.s.
0.00 €
25/2015 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
10956.00 €
24/2015 PC, Monitor, Multifunkčné zariadenie, Čítačka kariet Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
1258.80 €
23/2015 Osoby vykonávané aktivačnú činnosť Generali poisťovňa, a.s.
0.00 €
22/2015 Osoby vykonávané aktivačnú činnosť Generali poisťovňa, a.s.
0.00 €
21/2015 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do prenájmu nebytové priestory Denného centra, Jegorovovo námestie č. 5 v Košiciach, na účely tréningu členov šachového oddielu a organizovania šachových turnajov. Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1.00 €
20/2015 Prenájom elektronických varhanov značky FARFISA, výr. č.6600/18 Imrich Kováč
0.50 €
19/2015 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
18/2015 Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa zabezpečiť pre objednávateľa prepravu seniorov - členov Denného centra EZOTOUR, s.r.o.
2369.90 €
17/2015 Spoločenská sála, Kultúrneho strediska, Jegorovovo nám. 5 Josef Dřevo
60.00 €
16/2015 Lekcia kondičného cvičenia - Intenzívny kruhový tréning SOZA
12.00 €
15/2015 Lekcia kondičného cvičenia - Zumba SOZA
8.40 €
14/2015 Tanečný kurz - Latino Line Dance SOZA
38.40 €
13/2015 Tanečný kurz - Orientélne tance SOZA
37.20 €
12/2015 Lekcia kondičného cvičenia - Tae-Bo SOZA
52.80 €
11/2015 Lekcia kondičného cvičenia - Fit Lopta SOZA
42.00 €
10/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
90.00 €
1/2015 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Tomáš Starinec
790.00 €
8/2015 Dodatok č. 1/2015 ku kolektívnej zmluve MÚ MČ Košice – DH pre roky 2013-2015 Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0.00 €
7/2015 Zmluva o výpožičke č. 3224/03/2014 ZŠ Fábryho
39.20 €
6/2015 Zmluva o výpožičke č. 323312014 ZŠ Krosnianska 4
116.50 €
5/2015 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 23812015K ZŠ Maurerova
74.95 €
4/2015 Zmluva o výpožičke ZŠ Krosnianska 2
26.79 €
3/2015 Zmluva o výpožičke č. 2600012015 Centrum voľného času
41.88 €
2/2015 Zmluva o výpožičke nebytového priestoru č. 1/3244/2015 ZŠ Postupimská
36.93 €
1/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
100.00 €
82/2014 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia 9101600104 Generali poisťovňa, a.s.
0.00 €
81/2014 Predmetom zmluvy je poskytovanie odborných a poradenských služieb objednávateľovi v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu Hana Libová BP
50.00 €
80/2014 Predmetom zmluvy je prenájom majetku mesta Košice uvedeného v článku. III. ods. 1. tejto zmluvy. MESTO Košice
2.00 €
79/2014 Spoločenská sála, Kultúrne stredisko, Jegorovovo nám.5 Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
100.00 €
78/2014 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 9101600092 Generali poisťovňa, a.s.
0.00 €
77/2014 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 9101600075 Generali poisťovňa, a.s.
0.00 €
76/2014 Žiadosť o zmenu zmluvy o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s
0.00 €
75/2014 Žiadosť o zmenu zmluvy o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s
0.00 €
74/2014 Žiadosť o zmenu zmluvy o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s
0.00 €
73/2014 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s
0.00 €
72/2014 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s
0.00 €
71/2014 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s
0.00 €
70/2014 Zmluva č. 14/0246/0019 [ 14268] o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY ANTIK Telecom s.r.o.
0.00 €
69/2014 Dohoda č.326/§52/2013/ŠR o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
8448.60 €
68/2014 Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení a vykonávaní absolventskej praxe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
67/2014 Fúrik 2ks, ochranné rukavice kožené 70 ks, gumené 20 ks Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
66/2014 Predmetom výpožičky sú nebytové priestory Centrum voľného času
50.95 €
65/2014 Predmetom výpožičky sú nebytové priestory ZŠ Postupimská
84.93 €
64/2014 Predmetom výpožičky sú nebytové priestory ZŠ Fábryho
55.60 €
63/2014 Predmetom výpožičky sú nebytové priestory ZŠ Krosnianska 2
49.95 €
62/2014 Predmetom výpožičky sú nebytové priestory MESTO Košice
66.63 €
61/2014 Predmetom výpožičky sú nebytové priestory ZŠ Krosnianska 4
176.60 €
60/2014 Predmetom výpožičky sú nebytové priestory ZŠ Maurerova
119.89 €
59/2014 Zapožičanie 20 ks metla, 10 ks hrable, 3 ks motyka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
58/2014 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
57/2014 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
56/2014 Účelom uzatvorenia tejto je aplikácia § 10 zákona č.417/2013 Z.z. o pmoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
55/2014 Je vzájomná spolupráca a finančná spoluúčasť MČ a SMsZ na realizácii detského ihriska okrsok VIII Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
9651.20 €
54/2014 Predmetom výpožičky nehnuteľný majetok štátu v správe požičiavateľa. MESTO Košice
0.00 €
53/2014 Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov Mestskou časťou Košice - Dargovských hrdinov na rekonštrukciu detského ihriska Bašťovanského 3-5 Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1000.00 €
52/2014 Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti pozemky podľa zmluvy MESTO Košice
0.00 €
51/2014 Rekonštrukcia schodiska na ul. Postupimská 19,21 Košice REVITTOM s.r.o.
2476.39 €
50/2014 Výstavba parkovacích miest na Maurerovej ulici. Košická Stavebná, s.r.o.
8400.00 €
49/2014 Predmetom dodatku zmluvy o dielo č.1/2014 sú okolnosti vzniknuté naviac prácami ako aj vyvolanými investíciami. Taktiež sa riešia práce, ktoré nebudú účtované, respektíve sa upresňuje skutočná výmera od projektovanej. GMT Plus s.r.o.
132691.65 €
48/2014 Predmetom zmluvy je spolupráca a finančná spoluúčasť na rekonštrukcii detského ihriska Kpt.Jaroša 15 Správa mestskej zelene Košice
8998.98 €
47/2014 Hromadná licenčná zmluva SOZA
60.00 €
46/2014 Predmetom zmluvy je predaj dokončenej investície detského ihriska na Postupimskej č.4 vo vlastníctve MČ Košice – Dargovských hrdinov do vlastníctva mesta Košice. Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1.00 €
45/2014 Zhotoviteľ sa zaväzuje stavebníkovi, ktorým je objednávateľ zhotoviť dielo – „Oprava schodísk , úprava terénu a existujúceho schodiska MČ KE - DH. TRI H STAV, s.r.o.
13220.96 €
44/2014 Zmluva o prenájme DVD na verejné premietanie BONTONFILM a.s.
0.00 €
43/2014 Oprava chodníka na ul. Lidické námestie – ul. Kurská ASTEX s.r.o.
5487.47 €
42/2014 Prenajímateľ a nájomca reklamnej plochy sa vzájomne dohodli na skončení nájmu Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0.00 €
41/2014 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do krátkodobého nájmu nebytové priestory: Spoločenská sála Kultúrneho strediska, Jegorovovo nám.5, Košice Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
108.00 €
40/2014 Premetom zmluvy je zabezpečenie poskytovania stravovania zamestnancov objednávateľa prostredníctvom stravovacích poukážok dodávateľa pre zamestnancov objednávateľa LE CHEQUE DEJENEUR s.r.o.
101883.36 €
39/2014 Predmetom výpožičky sú nebytové priestory v pavilńe B - dve triedy s príslušenstvom MESTO Košice
50.65 €
38/2014 Predmetom výpožičky sú nebytové priestory ZŠ Krosnianska 4
136.27 €
37/2014 Predmetom výpožičky sú nebytové priestory ZŠ Krosnianska 2
56.40 €
36/2014 Predmetom zmluvy je výpožička nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove zrušenej ZŠ Charkovská 1, ktorá je vo vlastníctve Mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice v pomere 1/1 a v správe CVČ, Orgovánová 5, 040 11 Košice. Centrum voľného času
30.40 €
35/2014 Predmetom výpožičky sú nebytové priestory ZŠ Maurerova
97.28 €
34/2014 Predmetom výpožičky sú nebytové priestory ZŠ Fábryho
61.30 €
33/2014 Predmetom výpožičky je prenájom nebytových priestorov ZŠ Postupimská
99.15 €
32/2014 Kompletná realizácia oplotenia detského ihriska na Dvorkinovej ulici podľa predložených podkladov. Horňák Marián
2440.42 €
31/2014 Kompletná realizácia oplotenia detského ihriska na Ovručskej ulici podľa predložených podkladov. Horňák Marián
2702.63 €
30/2014 Predmetom zmluvy je zabezpečenie prepravy autobusom členov Denného centa pri MČ Košice - Dargovských hrdinov na celodenné výlety. Stolár Jaroslav
2500.00 €
29/2014 Predmetom Zmluvy o partnerstve je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri realizácii Projektu: Elektronizácia služieb mesta Košice MESTO Košice
0.00 €
28/2014 Predmetom zmluvy je výpožička nebytových priestorov Centrum voľného času
46.95 €
27/2014 Predmetom výpožičky sú nebytové priestory ZŠ Krosnianska 2
50.67 €
26/2014 Predmetom výpožičky sú nebytové priestory ZŠ Krosnianska 4
176.60 €
25/2014 Predmetom výpožičky sú nebytové priestory ZŠ Maurerova
110.31 €
24/2014 Predmetom výpožičky sú nebytové priestory MESTO Košice
142.10 €
23/2014 Predmetom výpožičky je prenájom nebytových priestorov ZŠ Postupimská
89.13 €
22/2014 Predmetom výpožičky sú nebytové priestory ZŠ Fábryho
56.00 €
21/2014 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do krátkodobého nájmu nebytové priestory Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
12.00 €
20/2014 Predmetom zmluvy je výpožička nebytových priestorov Centrum voľného času
46.95 €
19/2014 Predmetom výpožičky sú nebytové priestory MESTO Košice
142.10 €
18/2014 Predmetom výpožičky sú nebytové priestory ZŠ Krosnianska 4
176.60 €
17/2014 Predmetom výpožičky sú nebytové priestory ZŠ Krosnianska 2
50.67 €
16/2014 Predmetom výpožičky sú nebytové priestory ZŠ Maurerova
110.31 €
15/2014 Predmetom výpožičky sú nebytové priestory ZŠ Fábryho
56.00 €
14/2014 Predmetom výpožičky je prenájom nebytových priestorov ZŠ Postupimská
89.13 €
13/2014 audit účtovnej závierky, audit súladu výročnej správy za rok 2013 Ing. Tomáš Starinec
790.00 €
12/2014 a) dodávateľa zrealizovať pre odberateľa verejné obstarávanie VO na zákazku: Stravné lístky pre „Mestskú časť Košice- Dargovských hrdinov“ v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z, a podľa podmienok tejto zmluvy. b) odberateľa zaplatiť dodávateľovi, za riadne a včasné splnenie záväzkov dodávateľa vyplývajúceho mu z tejto zmluvy, dohodnutú odmenu. Elauk s.r.o.
1080.00 €
11/2014 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do krátkodobého nájmu nebytové priestory: Spoločenská sála Kultúrneho strediska, Jegorovovo nám.5, Košice Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
300.00 €
10/2014 Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodávať kupujúcemu na základe jednotlivých objednávok čistiacich a hygienických potrieb BLARO s.r.o.
0.00 €
9/2014 Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodávať kupujúcemu na základe jednotlivých objednávok tonerov BLARO s.r.o.
0.00 €
8/2014 Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodávať kupujúcemu na základe jednotlivých objednávok kancelársky papier, obálky a kancelárske potreby BLARO s.r.o.
0.00 €
7/2014 použitie hudobných diel ich verejným prenosom SOZA
0.00 €
6/2014 použitie hudobných diel ich verejným prenosom SOZA
0.00 €
5/2014 použitie hudobných diel ich verejným prenosom SOZA
0.00 €
4/2014 použitie hudobných diel ich verejným prenosom SOZA
0.00 €
3/2014 elektronické varhany Farfisa Imrich Kováč
0.00 €
2/2014 Prenájom nebytových priestorov Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
108.00 €
1/2014 Strany dohody, tak ako sú označené v identifikačných údajoch sa rozhodli v záujme umožnenia povinnému riadne zabezpečovať povinnosti mestskej časti... Štátny fond rozvoja bývania
0.00 €
59/2013 Posunutie termínu dokončenia prác REMOZA s.r.o.
1930.00 €
58/2013 Predmetom zmluvy je záväzok príkazníka vykonať za Príkazcu v jeho mene a na jeho účet za podmienok dohodnutých v tejto zmluve všetky činnosti súvisiace s realizáciou stavebných úprav na stavbe "Zriadenie plochy pre voľný výbeh psov" MESTO Košice
3750.00 €
57/2013 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa toto dielo: osadenie schodiskového zábradlia na ulici sv. Rodiny Horňák Marián
1491.07 €
56/2013 Predmetom zmluvy je kúpa dokončenej investície 2 detských ihrísk a to na Buzuluckej ul. a na Krosnianskej ul. v Košiciach vo vlastníctve MČ Košice – DH do vlastníctva mesta Košice. Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
2.00 €
55/2013 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa toto dielo: vybudovanie výbežiska na Zupkovej ulici Horňák Marián
3750.00 €
54/2013 Kompletné odstránenie a likvidáciu betónových múrikov a lavičiek nad MHD Zupkova Jaroslav Dlugoš
1492.41 €
53/2013 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov pre voľby (tried, chodby, soc.zariadenie) MESTO Košice
53.87 €
52/2013 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov pre voľby (tried, chodby, soc.zariadenie) ZŠ Krosnianska 2
49.82 €
51/2013 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov pre voľby (tried, chodby, soc.zariadenie) ZŠ Krosnianska 4
61.11 €
50/2013 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov pre voľby (tried, chodby, soc.zariadenie) ZŠ Postupimská
56.51 €
49/2013 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov pre voľby (tried, chodby, soc.zariadenie) Gymnázium Sv. Edity Steinovej
29.95 €
48/2013 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov pre voľby (tried, chodby, soc.zariadenie) ZŠ Fábryho
50.40 €
47/2013 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov pre voľby (tried, chodby, soc.zariadenie) ZŠ Maurerova
41.34 €
46/2013 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov pre voľby (tried, chodby, soc.zariadenie) MESTO Košice
53.87 €
45/2013 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov pre voľby (tried, chodby, soc.zariadenie) Gymnázium Sv. Edity Steinovej
29.95 €
44/2013 Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov pre voľby (tried, chodby, soc.zariadenie) ZŠ Maurerova
42.69 €
43/2013 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov pre voľby (tried, chodby, soc.zariadenie) ZŠ Fábryho
50.40 €
42/2013 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov pre voľby (tried, chodby, soc.zariadenie) ZŠ Postupimská
56.89 €
41/2013 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov pre voľby (tried, chodby, soc.zariadenie) ZŠ Krosnianska 2
51.21 €
40/2013 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov pre voľby (tried, chodby, soc.zariadenie) ZŠ Krosnianska 4
61.11 €
39/2013 Zhotovenie chodníka pri bikrosovej dráhe ASTEX s.r.o.
2726.62 €
38/2013 Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o poskytovaní výhod firemným zákazníkom Slovak Telekom a.s
0.00 €
37/2013 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa toto dielo: opravu schodiska na Exnárovej 17 a Buzuluckej ulici LDK GROUP s.r.o.
2920.66 €
36/2013 Predmetom dodatku č.4 zmluvy o dielo č.1/2009 je skutočnosť, že sa dopĺňajú nové plochy na realizáciu parkovacích miest v lokalite Zupkova 3 a tento dodatok zároveň rieši skutkový stav ... LDK GROUP s.r.o.
3085.92 €
35/2013 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
34/2013 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa na stavbe: Park DH VIII v Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov toto dielo: kompletnú realizáciu osvetlenia parku v okrsku DH VIII podľa: Industrial Solutions s.r.o
16198.14 €
33/2013 Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení dodatku č. 1 k Zmluve o vykonávaní činnosti v oblasti BOZP a poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby zo dňa 27.03.2012 nasledovne: Hana Libová BP
50.00 €
32/2013 Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení ochrany osobných údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Hana Libová BP
0.00 €
31/2013 Zmluva o finančnej spoluúčasti - predmetom zmluvy je vzájomná spolupráca a finančná spoluúčasť MČ a SMsZ na rekonštrukcii detského ihriska Ovručská 1-3 Správa mestskej zelene Košice
7999.83 €
30/2013 Zmluva o reklame - zabezpečenie propagácie a reklamy objednávateľa prostredníctvom zhotoviteľa počas trvania podujatia rozlúčka s prázdninami Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
1000.00 €
29/2013 Dodatok č.1/2013 k Zmluve o dielo 10/2011 zo dňa 13.10.2011 GMT Plus s.r.o.
107121.37 €
28/2013 Dodatok č.2 k zmluve 532/2007, o spoluúčasti pri úhrade nevyhnutných prevádzkových nákladov Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0.00 €
27/2013 Dohoda č.75/§52/2013/ŠR o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
7353.50 €
26/2013 Zmluva o dielo: Rekonštrukcia štartovacieho prístrešku na bikrosovej dráhe mestskej časti podľa predložených podkladov. Jaroslav Dlugoš
2797.51 €
25/2013 Darovacia zmluva - položky podľa faktúry 159323 LABAŠ s.r.o.
147.59 €
24/2013 Kolektívna zmluva Miestneho úradu MČ Košice – DH pre rok 2013 – 2015 Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0.00 €
23/2013 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe evidovaného uchádzača o zamestnanie absolventa školy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
22/2013 Zmluva o poskytnutí audítorských služieb D.E.A. Consult Košice, spol. s r.o.
666.67 €
21/2013 Darovacia zmluva č.2013/0099/DR Mestské lesy a.s
100.00 €
20/2013 Dohoda o zániku zmluvy o pripojení ISDN liniek ku dňu 30.4.2013 Slovak Telekom a.s
0.00 €
19/2013 Dohoda o zániku zmluvy o pripojení ISDN liniek ku dňu 30.4.2013 Slovak Telekom a.s
0.00 €
18/2013 Dohoda o zániku zmluvy o pripojení ISDN liniek ku dňu 30.4.2013 Slovak Telekom a.s
0.00 €
17/2013 Dohoda o zániku zmluvy o pripojení ISDN liniek ku dňu 30.4.2013 Slovak Telekom a.s
0.00 €
16/2013 Dohoda o zániku zmluvy o pripojení ISDN liniek ku dňu 30.4.2013 Slovak Telekom a.s
0.00 €
15/2013 Zmluva o výpožičke, predmetom výpožičky je majetok vymenovaný v prílohe č.1 Centrum voľného času
0.00 €
14/2013 Zmluva o dielo, doplnenie a rozšírenie pódia v mestskej časti podľa predložených podkladov Horňák Marián
2397.05 €
13/2013 Dodatok k zmluve 25/2012 o prenájme reklamnej plochy zo dňa 07.11.2012 Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0.00 €
12/2013 Zmluva o zriadení a poskytovaní verejnej telefónnej služby "Volám 200" ANTIK Telecom s.r.o.
0.00 €
11/2013 Zmluva o zriadení a poskytovaní verejnej telefónnej služby "Volám 200" ANTIK Telecom s.r.o.
0.00 €
10/2013 Zmluva o zriadení a poskytovaní verejnej telefónnej služby "Volám často" ANTIK Telecom s.r.o.
0.00 €
9/2013 Zmluva o poskytnutí grantu Karpatská nadácia
2500.00 €
8/2013 Hromadná licenčná zmluva SOZA
0.00 €
7/2013 Hromadná licenčná zmluva SOZA
0.00 €
6/2013 Hromadná licenčná zmluva SOZA
0.00 €
5/2013 Hromadná licenčná zmluva SOZA
0.00 €
4/2013 Zmluva o dielo: Vypracovanie bezpečnostného projektu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov, vypracovanie smerníc v zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. CUBS, s.r.o.
643.50 €
3/2013 Zmluva č. ZT-080213-001 o vytvorení webovej stránky, domény, webhostingu webex media s.r.o.
720.00 €
2/2013 Dodatok č.3 k nájomnej zmluve č. 2009001168 zo dňa 12.11.2009 MESTO Košice
0.00 €
1/2013 Dohoda o zrušení zmluvy č. 2003/00154/SMH/32 o zverení majetku mesta do správy zo dňa 23. 5. 2003 a dodatkov č.1–5. MESTO Košice
0.00 €
31/2012 K zmluve 2009000136 o zverení hnuteľného majetku MESTO Košice
0.00 €
30/2012 O zverení majetku mesta do správy správcovi MESTO Košice
5627.61 €
29/2012 K realizácii diela „Detské ihrisko MČ Košice Sídlisko Dargovských hrdinov, Postupimská ul. č. 4“ Správa mestskej zelene Košice
7009.06 €
28/2013 Predmetom dodatku je skutočnosť, že sa dopĺňajú nové plochy na realizáciu parkovacích miest a to na Fábryho 15, Kurskej 19 a Lidickom námestí 11 . Taktiež sa mení termín realizácie na 15.12.2013 LDK GROUP s.r.o.
2315.10 €
27/2012 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanost Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
26/2012 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
25/2012 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Prenajímateľa prenajať Nájomcovi reklamnú plochu Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0.00 €
24/2012 Kompletnú realizáciu oplotenia detského ihriska na Postupimskej 4 podľa predložených podkladov. Horňák Marián
3679.64 €
23/2012 Oplotenie detského ihriska v Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov toto dielo: kompletnú realizáciu oplotenia detského ihriska na Krosnianskej 13-15i podľa predložených podkladov. Horňák Marián
2800.00 €
22/2012 K realizácii diela „Detské ihrisko MČ Košice Sídlisko Dargovských hrdinov, Postupimská ul. č. 4“ Správa mestskej zelene Košice
6613.13 €
21/2012 Oprava oplotenia športových ihrísk v MČ KE -DH REMOZA s.r.o.
2984.11 €
20/2012 O poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb MESTO Košice
0.00 €
19/2012 Odborná činnosť podľa zák. NR SR č. 124/2006 Z. Z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení – bezpečnostnotechnická služba. Hana Libová BP
50.00 €
18/2012 Vykonávateľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kontrolu vedenia účtovníctva a taktiež overenie účtovnej závierky za rok 2011, ako aj overenie konsolidácie. Ing. Tomáš Starinec
800.00 €
17/2012 K zmluve 2009000136 o zverení hnuteľného majetku Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0.00 €
16/2012 Zmluva o krátkodobom prenájme pre voľby (nebytové priestory na prízemí pavilónu B a na 1. poschodí) MESTO Košice
180.48 €
15/2012 Zmluva o krátkodobom prenájme pre voľby (tried, chodby, soc.zariadenie) Gymnázium Sv. Edity Steinovej
92.51 €
14/2012 Zmluva o krátkodobom prenájme pre voľby (tried, chodby, soc.zariadenie) ZŠ Fábryho
190.20 €
13/2012 Zmluva o krátkodobom prenájme pre voľby (tried, chodby, soc.zariadenie) ZŠ Maurerova
132.72 €
12/2012 Zmluva o krátkodobom prenájme pre voľby (tried, chodby, soc.zariadenie) ZŠ Postupimská
150.80 €
11/2012 Zmluva o krátkodobom prenájme pre voľby (tried, chodby, soc.zariadenie) ZŠ Krosnianska 4
186.89 €
10/2012 Zmluva o krátkodobom prenájme pre voľby (tried, chodby, soc.zariadenie) ZŠ Krosnianska 2
130.08 €
9/2012 Hromadná licenčná zmluva SOZA
0.00 €
8/2012 Hromadná licenčná zmluva SOZA
0.00 €
7/2012 Hromadná licenčná zmluva SOZA
0.00 €
6/2012 Hromadná licenčná zmluva SOZA
0.00 €
5/2012 Hromadná licenčná zmluva SOZA
0.00 €
4/2012 Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
3/2012 Úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení a vykonávaní absolventskej praxe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
2/2012 Kolektívna zmluva Miestneho úradu MČ Košice – DH pre rok 2012 – 2014 Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov
0.00 €
1/2012 Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č. 2009001168 - Nájom nehnuteľnosti MESTO Košice
0.00 €
17/2011 Poskytne stravu - obedy, olovrant a večeru pre fyzické osoby, ktoré su odkázené na pomoc inej fyzickej osoby a sú umiestnené v ZOS Denný bar Eva Imrová
4.15 €
16/2011 Poskytne stravovanie v priestoroch reštaurácie a stravovanie do domácností pre dôchodcov, ktorí sú odkázaní na stravovanie Denný bar Eva Imrová
2.56 €
15/2011 Dodatok č.2 k zmluve o dielo 1/2009 - parkovacie plochy LDK GROUP s.r.o.
6851.04 €
14/2011 Predmetom dodatku zmluvy o dielo č.1 sú okolnosti vzniknuté naviac prácami pri realizácii oplotenia výbežiska v lokalite Kurskej ulice-Lid. nám... Horňák Marián
16401.12 €
13/2011 Zmluva o nájme p.č. 2954/173 o výmere 200 metrov štvorcových Forray Bartolomej a spol.
100.00 €
12/2011 Darovacia zmluva - detské ihrisko Buzulucká č. 25 Le Petites Femmes
23163.00 €
11/2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
6552.00 €
10/2011 Kompletná realizácia, dodávka stavebných prác a materiálov na stavbu parku na okrsku DH VIII mestskej časti podľa predložených podkladov GMT Plus s.r.o.
130029.39 €
9/2011 Kompletná realizácia opravy a doplnenie komponentov na výbežiskách v mestskej časti podľa predložených podkladov Horňák Marián
13999.12 €
8/2011 Príkazná zmluva - modernizácia venčovísk MESTO Košice
16420.00 €
7/2011 Dodávka a montáž detského ihriska PLAYSYSTEM,s.r.o.
7451.64 €
6/2011 Dodatok č.1 k zmluve o dielo uzaveretá podľa § 536 a násl. zákona č.513/1991 zb. BLS com s.r.o.
23825.45 €
5/2011 Dodatok č.1 k dohode č.61/§50i-NS/2011/NP I-2/C Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
0.00 €
4/2011 Darovacia zmluva o prevode výpočtovej techniky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
691.90 €
3/2011 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb A.S.Partner s.r.o.
360.00 €
2/2011 Kompletnú dodávku montáž a pódia v parku MČ Horňák Marián
4512.74 €
1/2011 Audítorská činnosť Ing. Tomáš Starinec
800.00 €