Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Dôležité informácie o parlamentných voľbách

 10.02.2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020 v čase od 7. do 22. hodiny.

Právo voliť má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov a nenastala u neho prekážka práva voliť. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Umiestnenie volebných miestností bude v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov totožné s predchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu v máji 2019. Jediná zmena sa týka obyvateľov celej Exnárovej ulice, ktorí budú voliť na ZŠ Fábryho vo volebnom okrsku číslo 22.

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Prekážkou práva byť volený je: výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Občan, ktorý má v mestskej časti trvalý pobyt, má právo voliť vo volebnom okrsku, v ktorom je zapísaný v zozname voličov. Na základe hlasovacieho preukazu má občan právo voliť v ktoromkoľvek okrsku. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

  • osobne najneskôr 28. 2. 2020 v úradných hodinách obce, ktorá mu vydá hlasovací preukaz bezodkladne,
  • v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom na adresu karabasova@kosice-dh.sk) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 10. 2. 2020,
  • prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom najneskôr 28. 2. 2020.


Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov alebo ak má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada do 10. 1. 2020 obec, v ktorej má trvalý pobyt.

Do každej domácnosti v mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov doručila mestská časť do 4. 2. 2020 „Oznámenie o čase a mieste konania volieb“ a „Zoznam zaregistrovaných kandidátov“.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >