• ,
  • |
  • Mapa stránok |
  • E-mail kontakt
A- A A+
 
 

Miestny úrad

Miestny úrad plní odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh mestskej časti. Organizáciu miestneho úradu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov potrebných na jeho činnosť určuje miestne zastupiteľstvo.

Miestny úrad :

  • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov mestskej časti a miestneho zastupiteľstva,
  • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie miestneho zastupiteľstva a miestnej rady,
  • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
  • vykonáva nariadenia, uznesenia miestneho zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.

Na čele miestneho úradu je prednosta, ktorého na dobu neurčitú vymenúva a odvoláva starosta. Prednosta miestneho úradu sa zúčastňuje zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady s hlasom poradným. sonna.com.ua/catalog/namatrasniki/